Công văn 20713/CT-HTr

Công văn 20713/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20713/CT-HT 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20713/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 49G, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
MST: 0105899433)

Trả lời công văn số CV-FRVN/02-2015 của Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 3 Điều 5 quy định về văn bản giao dịch với cơ quan thuế:

“3. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định về tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế:

“3. Trường hợp h sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.”

+ Tại Khoản 3 Điều 10 quy định chung về khai thuế, tính thuế:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

+ Tại Khoản 4 Điều 12 quy định về khai thuế TNDN:

“4. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi hình thức sở hữu, giải thể, chm dứt hoạt động. ...”

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty TNHH First Rubber (Việt Nam) đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN đúng thời hạn thông qua giao dịch điện tử cho cơ quan thuế thì Công ty không phải nộp bản giấy cho cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng: KT 1, Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20713/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20713/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2015
Ngày hiệu lực21/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 20713/CT-HT 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20713/CT-HT 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20713/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành21/04/2015
        Ngày hiệu lực21/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 20713/CT-HT 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 20713/CT-HT 2015 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 21/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực