Công văn 2084/BXD-KTTC

Công văn số 2084/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2005/TT-BXD

Nội dung toàn văn Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2084/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện
Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Định.

Trả lời Văn bản số 419/SXD-QLXD ngày 14/9/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn thực hiện các công trình đang xây dựng dở dang khi Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần II, Mục I Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2003/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ thì:

- Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định số 16/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang theo quy định của Nghị định số 16/2003/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của dự án, không làm gián đoạn các công việc.

Như vậy, việc áp dụng hay không áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BXD (khi có hiệu lực thi hành) đối với những công trình đang xây dựng dở dang theo hướng dẫn của Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD do Người quyết định đầu tư quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lưu: VP, VKT, Vụ KTTC. T08
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2084/BXD-KTTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2084/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2005
Ngày hiệu lực 05/10/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2084/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2084/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 05/10/2005
Ngày hiệu lực 05/10/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD

Lịch sử hiệu lực Công văn 2084/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện TT 08/2005/TT-BXD

  • 05/10/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực