Công văn 2086/UBND-KTN

Công văn 2086/UBND-KTN năm 2013 hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2086/UBND-KTN lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lương tối thiểu từ 01/01/2013 Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2086/UBND-KTN
V/v hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Quảng Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; theo Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP đề nghị của Sở Xây dựng tại các Công văn số 254/SXD-PGĐ ngày 27/5/2013 và số 317/SXD-PGĐ ngày 10/6/2013; UBND tỉnh hướng dẫn lập, điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, giá hợp đồng và một số chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Lập dự toán xây dựng công trình: Chủ đầu tư thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (đối với các dự án, gói thầu được phép điều chỉnh): Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp dự toán công trình sau khi điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Điều chỉnh chi phí khảo sát: Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc tại khoản 2 nêu trên.

4. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2013 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 1925/UBND-KTN ngày 29/5/2013 và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn nêu trên để triển khai lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH,
VX, TH, BQLDA.
(D:\Dropbox\Ba2013\Cong van\CĐTH\060613 - Huong dan đieu chinh du toan cong trinh theo NĐ103.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Thuộc tính Công văn 2086/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2086/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2086/UBND-KTN

Lược đồ Công văn 2086/UBND-KTN lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lương tối thiểu từ 01/01/2013 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2086/UBND-KTN lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lương tối thiểu từ 01/01/2013 Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2086/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2086/UBND-KTN lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lương tối thiểu từ 01/01/2013 Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2086/UBND-KTN lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lương tối thiểu từ 01/01/2013 Quảng Nam

            • 11/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực