Công văn 2090/TCT-KK

Công văn 2090/TCT-KK về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2090/TCT-KK thanh tra, kiểm tra hoàn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/TCT-KK
V/v thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế địa phương về một số trường hợp rủi ro cao khi giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Về việc này, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện như sau:

Theo quy định tại Khoản 1(a) Điều 60 Luật quản lý thuế và Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn tại Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chi tiết hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, đã quy định các trường hợp hồ sơ thuế diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về các trường hợp thuộc dự án kiểm tra trước, hoàn thuế sau, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện như sau:

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp và đối chiếu hồ sơ với các tài liệu có tại cơ quan thuế, nếu khớp đúng thì thực hiện giải quyết hoàn thuế theo hồ sơ.

2. Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1.2.2 Mục I Phần H Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế, cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau theo quy định, nếu phát hiện có vấn đề chưa rõ, cơ quan thuế có thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung trong đó nêu rõ nội dung cần giải trình bổ sung.

- Nếu người nộp thuế đã giải trình bổ sung nhưng không đảm bảo cơ sở để giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế làm thủ tục chuyển hồ sơ sang diện kiểm trước hoàn sau.

3. Đề nghị các Cục Thuế tổ chức kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, năm 2009 phải kiểm tra ít nhất 50% hồ sơ hoàn thuế trước. Đối với các trường hợp sau đây cần đưa vào diện kiểm tra ngay:

- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần túy và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ có tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi làm mất hoá đơn trong thời hạn 01 năm tính từ thời điểm hoàn thuế trở về trước.

- Tại thời điểm doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp có công nợ lớn hoặc cơ quan pháp luật đang điều tra doanh nghiệp bên cung cấp; hoặc có thông tin của cơ quan pháp luật là có vi phạm pháp luật về kinh tế.

- Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ nhưng vẫn tiến hành đầu tư.

- Doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc đóng ở địa bàn tỉnh khác.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2090/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2090/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 29/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2090/TCT-KK thanh tra, kiểm tra hoàn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2090/TCT-KK thanh tra, kiểm tra hoàn thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2090/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 29/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2090/TCT-KK thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2090/TCT-KK thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

  • 29/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực