Công văn 2091/BBCVT-TĐKT

Công văn số 2091/BBCVT-TĐKT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2004

Nội dung toàn văn Công văn 2091/BBCVT-TĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng 2004


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2091/BBCVT TĐKT
V/v: hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2004

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004 

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc bộ;
- Công đoàn bưu điện việt nam
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

 

Thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2003 và văn bản số 686/TĐKT ngày 13/7/2004 của Viện TĐKT Nhà nước (nay là Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương); tiếp theo văn bản hướng dẫn số 506/BBCVT-TĐKT ngày 31/3/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về công tác thi đua năm 2004; được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ, Thường trực hội đồng TĐKT Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn công tác bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng thành tích công tác năm 2004 như sau:

I- NGUYÊN TẮC XÉT THƯỞNG:

- Chỉ xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua và tích cực tham gia phong trào thi đua năm 2004;

- Bình xét và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và phải được tiến hành từ đơn vị nhỏ nhất;

- Lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu suất công tác làm thước đo để xét thưởng;

- Xét khen thưởng các hình thức về thành tích toàn diện hằng năm cho cá nhân phải căn cứ vào danh hiệu thi đua cá nhân đó đạt được;

- Xét khen thưởng cho tập thể phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và tỷ lệ cá nhân của đơn vị đó được khen thưởng;

- Xét khen thưởng cho lãnh đạo đơn vị phải căn cứ vào mức khen thưởng của đơn vị; lấy lãnh đạo bình xét với lãnh đạo;

- Chú trọng khen thưởng cho cá nhân và tập thể nhỏ;

- Bám sát tiêu chuẩn để bình xét và đề nghị khen thưởng;

- Số lượng khen thưởng ở cấp dưới phải nhiều hơn số lượng đề nghị cấp trên khen thưởng;

- Mỗi tập thể, cá nhân chỉ được khen một danh hiệu thi đua, chọn và đề nghị khen ở mức cao nhất được bình xét; không khen chồng các hình thức cho một loại thành tích;

- Việc khen thưởng “Cờ thi đua của Bộ” hoặc, “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2004 căn cứ vào đăng ký phấn đấu của các đơn vị;

- Danh hiệu thi đua cá nhân: Được khen thưởng cho các cá nhân có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ 9 tháng trở lên (trong năm xét thưởng); nếu có sự thuyên chuyển giữa các đơn vị trong Ngành phải có ý kiến nhận xét đánh giá của đơn vị cũ;

- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Tập thể lao động xuất sắc" chỉ khen thưởng cho các đơn vị dưới cơ sở.

II- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1- Khen thưởng danh hiệu thi đua:

a- Danh hiệu thi đua do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định:

- Đối với cá nhân:

+ “Lao động tiên tiến”;

+ “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

- Đối với tập thể:

+ “Tập thể lao động tiên tiến”;

b- Danh hiệu thi đua do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định:

- Đối với cá nhân:

+ “Chiến sỹ thi đua Bộ B­ưu chính, Viễn thông”;

- Đối với tập thể:

+ “Tập thể lao động xuất sắc”;

+ “Cờ thi đua của Bộ B­ưu chính, Viễn thông”;

c- Danh hiệu thi đua do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với tập thể và cá nhân:

- “Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

- “Cờ thi đua của Chính phủ”.

2- Khen thưởng các hình thức:

a- Hình thức khen thưởng do Thủ trưởng đơn vị cơ sở quyết định (cả tập thể và cá nhân):

- Giấy khen của Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị cơ sở;

b- Hình thức khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định (cả tập thể và cá nhân):

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông;

c- Hình thức khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ quyết định (cả tập thể và cá nhân):

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

d- Hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước quyết định (cả tập thể và cá nhân):

- Huân chương Lao động các hạng;

e- Danh hiệu Vinh dự Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định (cả tập thể và cá nhân):

- Anh hùng Lao động.

III- TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đ­ược giao; giỏi nghiệp vụ chính đ­ược giao, hiểu biết các nghiệp vụ liên quan; có tinh thần hợp tác nhằm mục đích cùng tập thể hoàn thành kế hoạch, chư­ơng trình công tác của cơ quan, đơn vị; làm việc có kỷ luật, có chất l­ượng, đạt năng suất, hiệu suất cao;

- Chấp hành tốt mọi đư­ờng lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nư­ớc, các quy định của Bộ; có tinh thần đấu tranh chống tham ô, lãng phí, tham nhũng, buôn lậu. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới, xây dựng cộng đồng dân cư­ kiểu mẫu. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; có đạo đức, lối sống lành mạnh;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị phát động.

2- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”:

- Đạt tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến”;

- Là ngư­ời có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất ở cấp cơ sở trở lên hoặc phải có thành tích áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao hoặc tăng năng suất lao động, hiệu suất công tác.

Ghi chú : Về tiêu chuẩn sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến trên đây đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cần đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có những đề xuất nhằm thực hiện cải cách hành chính đư­ợc Thủ trư­ởng cơ quan, đơn vị công nhận và cho áp dụng trong cơ quan, đơn vị;

+ Chủ trì các đề án về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nư­ớc về b­ưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đ­ược Lãnh đạo Bộ phê duyệt ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành;

+ Chủ trì hoặc là người biên soạn chính các đề tài khoa học kỹ thuật cấp Bộ, cấp Nhà n­ước (cả khoa học công nghệ và khoa học quản lý);

+ Đề xuất hoặc áp dụng các tiến bộ về công nghệ vào quản lý, đư­ợc Thủ trư­ởng cơ quan, đơn vị chấp nhận cho áp dụng trong cơ quan, đơn vị;

+ Đề xuất sáng kiến hoặc áp dụng sáng kiến cải tiến trong công tác phục vụ, hành chính, đ­ược Thủ tr­ởng cơ quan, đơn vị chấp nhận cho áp dụng trong cơ quan, đơn vị.

3- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ B­ưu chính, Viễn thông”:

Là ngư­ời tiêu biểu xuất sắc trong số những ng­ười đã 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; vì vậy, cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục các năm 2002, 2003, 2004 được xét khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Bưu chính, Viễn thông”; các cá nhân đã được khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Bưu chính, Viễn thông” giai đoạn 2001-2003 không được lấy thành tích hai năm 2002, 2003 để khen chồng vào giai đoạn 2002-2004.

4- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

Là cá nhân tiêu biểu nhất trong số cá nhân liên tục hai giai đoạn 1999- 2000; 2001-2003 đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Bưu chính, Viễn thông” và năm 2004 đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2004 đã một lần được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

5- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”:

- Là tập thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác hoặc kế hoạch sản xuất đư­ợc giao;

- Phong trào thi đua có nền nếp, hiệu quả;

- Có ít nhất 50% cá nhân trong đơn vị đư­ợc khen thư­ởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (nếu từ 45% trở lên lấy tròn là 50%); đơn vị không có ng­ười bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Là tập thể chấp hành tốt đ­ường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ; gư­ơng mẫu trong các cuộc vận động thi đua; là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội .

6- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":

- Là tập thể tiêu biểu cho những tập thể đạt tiêu chuẩn khen th­ưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến";

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ đ­ược giao, có ít nhất 70% cá nhân trong đơn vị đ­ược khen thư­ởng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (nếu từ 65% trở lên lấy tròn là 70%), trong đó có ng­ười đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Trong đơn vị không có ng­ười bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

7- “Cờ thi đua của Bộ B­ưu chính, Viễn thông”:

- Là đơn vị dưới cơ sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ở mức tiêu biểu nhất trong cơ sở hoặc đơn vị cơ sở tiêu biểu nhất trong cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ; hoàn thành v­ượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, ch­ương trình công tác đ­ược giao; đạt năng suất, chất lư­ợng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao.

- G­ương mẫu chấp hành đ­ường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách; tích cực đổi mới công nghệ, đổi mới phư­ơng thức quản lý; thực hiện cải cách hành chính. Là đơn vị tiêu biểu trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nội bộ đoàn kết;

- Là đơn vị có nhân tố mới, có mô hình mới để các đơn vị trong cơ sở hoặc cụm, khối ngành nghề, nghiệp vụ học tập.

Ghi chú: Số l­ượng đơn vị đư­ợc thưởng Cờ thi đua của Bộ năm 2004 được quy định cho từng đối t­ượng nh­ư sau:

a/- Các đơn vị cơ sở:

- Khối các doanh nghiệp B­ưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin: Xét chọn 1 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong năm;

- Khối các đơn vị thuộc Bộ:

+ Khối các đơn vị tham mưu gồm: Các Vụ, Văn phòng Bộ, Văn phòng 58, Thanh tra Bộ; xét chọn 2 đơn vị tiêu biểu nhất trong năm;

+ Khối các đơn vị thực thi công tác quản lý nhà nước theo khu vực, theo chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, gồm: Các Cục khu vực, Cục Tần số VTĐ, Cục quản lý chất lượng, Trung tâm Internet Việt Nam, Viện Chiến lược, Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, Nhà Xuất bản Bưu điện, Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam ; xét chọn 3 đơn vị tiêu biểu nhất trong năm.

b/- Các đơn vị cấp dưới các doanh nghiệp và dưới đơn vị cơ sở thuộc Bộ:

- Các đơn vị cơ sở thuộc Bộ không được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ được xét chọn đề nghị khen thưởng cho một đơn vị trực thuộc;

- Đối với các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Khen thưởng 20% số đơn vị thành viên;

- Đối với các đơn vị thuộc doanh nghiệp B­ưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin độc lập khác: Mỗi doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng cho 1 đơn vị trực thuộc; riêng đối với Công ty đầu tư phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC), do quy mô lớn, được xét đề nghị 2 đơn vị đại diện cho 2 khối tham mưu và trực tiếp sản xuất kinh doanh.

8- “Cờ thi đua của Chính phủ”:

- Là đơn vị hoàn thành vư­ợt mức, toàn diện kế hoạch sản xuất, chư­ơng trình công tác đựơc giao trong năm; thành tích của đơn vị phải là tiêu biểu cho các đơn vị cùng khối trong phạm vi toàn quốc;

- Có nhân tố mới, điển hình mới cho các đơn vị cùng ngành, nghề, nghiệp vụ cả n­ước học tập;

- Nội bộ đoàn kết, là đơn vị đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

9- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị cơ sở:

a- Đối với tập thể:

- Khen thư­ởng thành tích toàn diện hằng năm cho tập thể đ­ược khen thư­ởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; hoặc tập thể lao động tiêu biểu cho những tập thể đ­ược khen th­ưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến";

- Tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc một dự án, một đề tài, một cuộc vận động thi đua, một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của Bộ, của cơ quan, đơn vị hoặc g­ương điển hình tiên tiến.

b- Đối với cá nhân:

- Khen thư­ởng thành tích toàn diện hằng năm cho cá nhân đ­ược khen thư­ởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" hoặc cá nhân tiêu biểu cho số những ngư­ời được khen thư­ởng danh hiệu "Lao động tiên tiến";

- Khen thư­ởng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc một dự án, một đề tài, một cuộc vận động thi đua hoặc một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất của Bộ, của cơ quan, đơn vị hoặc gư­ơng ng­ười tốt, việc tốt.

10- Bằng khen của Bộ tr­ưởng Bộ B­ưu chính, Viễn thông:

a- Đối với tập thể:

- Khen thư­ởng thành tích toàn diện hằng năm cho đơn vị cấp cơ sở hoặc trên cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư­ợc giao; nội bộ đoàn kết tốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực hư­ởng ứng phong trào thi đua; đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể lao động; thực hành tiết kiệm; tập thể Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đối với đơn vị d­ưới cơ sở, là tập thể tiêu biểu đ­ược tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc";

- Khen th­ưởng cho tập thể lập thành tích xuất sắc trong một cuộc vận động thi đua, một công trình, một đề tài, một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất hoặc gư­ơng điển hình tiên tiến có phạm vi ảnh h­ưởng trong toàn Ngành.

b- Đối với cá nhân:

Khen th­ưởng cho những cá nhân tiêu biểu trong số những ngư­ời đ­ược khen th­ưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc cá nhân lập thành tích xuất sắc trong một cuộc vận động thi đua, một công trình, một đề tài, một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất hoặc nêu gư­ơng ng­ời tốt, việc tốt có phạm vi ảnh hưởng trong toàn Ngành.

(Số lượng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tặng cho cá nhân về thành tích toàn diện năm 2004 tối đa là 30% số cá nhân được khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trong mỗi đơn vị).

11- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

a- Đối với tập thể:

- Đối với đơn vị cấp d­ưới cơ sở đã liên tục 3 năm đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", được khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Đơn vị có quy mô cấp cơ sở trở lên đã liên tục 3 năm trở lên đư­ợc Bộ tr­ưởng Bộ B­ưu chính, Viễn thông khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hằng năm;

- Những tập thể đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các cuộc vận động thi đua, trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất từng thời kỳ, trong một công trình, một đề tài.

b- Đối với cá nhân: Là cá nhân đã liên tục được khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" liên tục 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm được Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tặng thưởng Bằng khen hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các cuộc vận động thi đua, trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất từng thời kỳ, trong một công trình, một đề tài hoặc g­ương ngư­ời tốt, việc tốt có tính điển hình trong Bộ.

12- Huân chư­ơng Lao động hạng ba:

a- Đối với tập thể:

- Đơn vị cấp d­ưới cơ sở 5 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và trong thời gian đó đã một lần đ­ược khen thư­ởng Bằng khen của Thủ tư­ớng Chính phủ;

- Đơn vị cấp cơ sở trở lên 5 năm liên tục đ­ược Bộ trư­ởng Bộ Bư­u chính, Viễn thông khen thư­ởng từ hình thức Bằng khen trở lên về thành tích toàn diện hằng năm, trong thời gian đó một lần đư­ợc khen thư­ởng các hình thức sau về thành tích toàn diện: Cờ thi đua của Bộ; Bằng khen của Thủ tư­ớng Chính phủ;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất.

b- Đối với cá nhân:

- Liên tục 7 năm đ­ược khen th­ưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; trong giai đoan đó có 3 lần đ­ược Bộ trư­ởng Bộ Bư­u chính, Viễn thông khen th­ưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hằng năm hoặc một lần đ­ược Thủ t­ướng Chính phủ khen thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện;

- Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích đ­ược Hội đồng khoa học Bộ B­ưu chính, Viễn thông đánh giá xuất sắc, đ­ược ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

13- Huân chư­ơng Lao động hạng nhì:

a- Đối với tập thể:

- Đơn vị cấp d­ưới cơ sở đã đ­ược khen thư­ởng Huân ch­ương Lao động hạng ba, sau đó 6 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và trong thời gian đó đã hai lần đư­ợc khen thư­ởng Bằng khen của Thủ tư­ớng Chính phủ hoặc một lần được khen thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”;

- Đơn vị cấp cơ sở trở lên đã đư­ợc khen th­ưởng Huân chư­ơng Lao động hạng ba, sau đó 5 năm liên tục đư­ợc khen thư­ởng Bộ trư­ởng Bộ Bư­u chính, Viễn thông tặng thưởng Bằng khen về thành tích toàn diện hằng năm và trong thời gian đó hai lần đ­ược khen thưởng “Cờ thi đua của Bộ” hoặc một lần đư­ợc khen th­ưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất.

b- Đối với cá nhân:

- Đã đ­ược khen th­ưởng Huân chư­ơng Lao động hạng ba, sau đó có hai lần đư­ợc khen thư­ởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Bộ Bư­u chính, Viễn thông" hoặc một lần đư­ợc Thủ t­ướng Chính phủ khen th­ưởng Bằng khen về thành tích toàn diện.

- Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích đư­ợc Hội đồng khoa học Bộ B­ưu chính, Viễn thông đánh giá đặc biệt xuất sắc, đư­ợc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất;

14- Huân ch­ương Lao động hạng nhất:

a- Đối với tập thể:

- Đơn vị cấp d­ưới cơ sở đã đư­ợc khen th­ưởng Huân ch­ương Lao động hạng nhì, sau đó 6 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và trong thời gian đó đã hai lần đ­ược khen th­ưởng Bằng khen của Thủ tư­ớng Chính phủ hoặc “Cờ thi đua của Chính phủ”;

- Đơn vị cấp cơ sở trở lên đã đ­ược khen thư­ởng Huân ch­ương Lao động hạng nhì, sau đó 5 năm liên tục đư­ợc khen thư­ởng Bằng khen của Bộ tr­ưởng Bộ Bư­u chính, Viễn thông trở lên về thành tích toàn diện hằng năm và trong thời gian đó ba lần đ­ược khen th­ưởng “Cờ thi đua của Bộ” hoặc hai lần đ­ược khen thư­ởng “Cờ thi đua của Chính phủ”;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất.

b- Đối với cá nhân:

- Đã đư­ợc khen thư­ởng Huân chư­ơng Lao động hạng nhì, sau đó đ­ược khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc";

- Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp nhà nư­ớc;

- Lập thành tích xuất sắc đột xuất;

15- Danh hiệu “Anh hùng lao động”:

áp dụng tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

IV- HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:

1- Hồ sơ đề nghị Bộ khen thưởng gồm:

a- Biên bản xét khen thưởng của đơn vị cơ sở;

b- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị cơ sở;

c- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân (có Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xác nhận).

d- Các doanh nghiệp cần có văn bản hiệp y của Cục quản lý Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin quản lý theo khu vực.

2- Hồ sơ đề nghị Bộ xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng gồm 4 bộ; mỗi bộ gồm:

a- Biên bản xét khen thưởng của đơn vị cơ sở;

b- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị cơ sở;

c- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân (độ dài ít nhất 5 trang, có Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xác nhận).

d - Báo caó tóm tắt thành tích của cá nhân hoặc tập thể ( rút từ Báo cáo thành tích; đối với tập thể tối đa dài 3 trang; đối với cá nhân dài 2 trang. Tóm tắt thành tích không có chữ ký, không có xác nhận của Chuyên môn, Công đoàn).

g - Đối với đơn vị cơ sở (các Cục, Trung tâm, Nhà Xuất bản...) cần có thêm xác nhận về nộp thuế, nộp ngân sách của Sở Tài chính Vật giá và hiệp y của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi đơn vị cơ sở đóng trụ sở. Đối với Thủ trưởng đơn vị cần có hiệp y của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi đơn vị cơ sở đóng trụ sở.

h- Các doanh nghiệp cần có văn bản hiệp y của Cục quản lý Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin quản lý theo khu vực.

3- Hồ sơ đề nghị Bộ xét hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng gồm 2 bộ; mỗi bộ gồm:

a- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp;

b- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể hoặc cá nhân .

c- Các doanh nghiệp cần có văn bản hiệp y của Cục quản lý Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin quản lý theo khu vực.

V- THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

1/- Đối với các hình thức khen thưởng của Bộ:

a- Khen thưởng thành tích toàn diện năm 2004:

- Cờ thi đua của Bộ: Chậm nhất là ngày30/11/2004;

- Danh hiệu thi đua, Bằng khen: Các đơn vị thuộc Bộ chậm nhất là ngày 15/12/2004; các doanh nghiệp chậm nhất là ngày 31/3/2005.

b- Khen thưởng thành tích chuyên đề:

- Nộp hồ sơ 30 ngày trước thời điểm công bố khen thưởng.

2- Đề nghị Bộ trình hoặc hiệp y trình Chính phủ, Nhà nước khen thưởng:

a - Các Vụ, Văn phòng, Thanh tra nộp Hồ sơ cho Thường Trực Hội đồng TĐKT Cơ quan Bộ:

- Đợt công bố khen thưởng vào dịp 1/5/2005: Nộp hồ sơ trước ngày10/3/2005;

- Đợt công bố khen thưởng vào dịp 2/9/2005: Nộp hồ sơ trước ngày 15/6/2005;

- Riêng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2004: Nộp hồ sơ trước ngày 15/11/2004.

b- Các đơn vị Cục, Trung tâm, Nhà xuất Bản... và các doanh nghiệp:

- Đợt công bố khen thưởng vào dịp 1/5/2005: Nộp hồ sơ trước ngày 15/3/2005;

- Đợt công bố khen thưởng vào dịp 2/9/2005: Nộp hồ sơ trước ngày 30/7/2005.

- Riêng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2004: Nộp hồ sơ trước ngày 15/11/2004.

VI- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Để thống nhất quản lý kết quả khen thưởng, cùng với việc đề nghị Bộ xét khen thưởng hoặc trình Chính phủ, Nhà nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình, cần có báo cáo chi tiết kết quả khen thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền khen của mình về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Công đoàn Bưu điện Việt Nam để theo dõi.

2- Việc khen thưởng Kỷ niệm chương của Ngành sẽ có hướng dẫn riêng.

Kết quả xét khen thưởng sẽ được Bộ thông báo lại cho cơ quan, đơn vị sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ nhận đủ hồ sơ đề nghị.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý Nhà nước của Bộ Bưu chính, Viễn thông triển khai. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề nghị phản ảnh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ để phối hợp giải quyết.

 

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
CHÁNH VĂN PHÒNG - UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TĐKT BỘ
Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2091/BBCVT-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2091/BBCVT-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2004
Ngày hiệu lực28/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2091/BBCVT-TĐKT

Lược đồ Công văn 2091/BBCVT-TĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2091/BBCVT-TĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng 2004
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2091/BBCVT-TĐKT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Nguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành28/10/2004
        Ngày hiệu lực28/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2091/BBCVT-TĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng 2004

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2091/BBCVT-TĐKT hướng dẫn công tác khen thưởng 2004

           • 28/10/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực