Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/BGDĐT-KHCNMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tun l Bin hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Th tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) hng năm theo quy định tại Luật tài nguyên, môi trường bin và hải đo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015; Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ và Công văn số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sự kiện quan trọng không ch có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là “Vì một hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016-2017 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn s 1408/BTNMT-TCBHĐVN ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình, thực hiện tốt một s công việc nhm hưởng ứng sự kiện trên, cụ thể như sau:

1. Quán triệt và thực hiện triệt để Luật tài nguyên, môi trường biển và hi đo s 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015, Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyn về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vng biển và hải đảo Việt Nam và Quyết định s 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đ án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trưng biển hi đo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”.

2. Tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan Điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về việc cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyn, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bo vệ vng chắc biên giới và chủ quyền biển, đo, vùng trời của Tổ quốc đến từng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.

3. Tuyên truyền những cơ sở, chng cứ lịch sử và pháp lý khng định chủ quyn của Việt Nam đối với hai quần đo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của Pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bn tha thuận song phương và đa phương gia Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến bin, đo Việt Nam

4. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của bin, hi đảo trong sự nghiệp xây dựng và bo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đi với sự sng của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh m trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thng nhất về biển, hải đo.

5. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền về tài nguyên, môi trưng bin và hải đảo, giáo dục chủ quyền bin, đảo đến từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh; Lồng ghép các nội dung giáo dục tuyên truyền vào chương trình giáo dục về tài nguyên biển đảo, chủ quyền biển đảo các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Tăng cường các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đi khí hậu, về đa dạng sinh vật biển thông qua việc tích hợp/lng ghép các kiến thức về biến đi khí hậu, về mu hình tiêu thụ thân thiện với hệ thống khí hậu và vai trò của môi trường biến đi với con người về nguyên nhân làm suy thoái biển và nhng việc cần làm để bo vệ môi trường biển vào nội dung các môn học của các cấp học, các trình độ đào tạo thông qua việc thực hiện Đề án tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên biển, hải đo vào các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2010 - 2020.

7. T chc chiến dịch ra quân ti các đơn vị ven biển như: làm sạch bãi bin và các khu sinh thái bin, các hoạt động th thao dưới nước hoặc trên bờ biển; Thăm hi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sng tại các bãi ngang và hải đo có nhiều khó khăn.

8. Tổ chức mít tinh và các hoạt động c thể, thiết thực k nim Tun l Bin và Hi đo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 như mít tinh, hội tho, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm, tọa đàm, treo biểu tượng, pano, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp...và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị nhm thúc đẩy việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dng, bảo vệ và phát triển bền vng tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh.

9. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sc trong sự nghiệp bo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai với sự phối hợp chặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo các cấp nhm thực hiện có hiệu qu việc hưởng ứng Tuần l Bin và Hải đảo Việt Nam năm 2016 và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/06/2016 theo địa ch sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại C Việt, Hà Nội. Email: nkdung@moet.edu.vn, [email protected].

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
i Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2091/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2091/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2016

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực