Công văn 2096/BHXH-TT

Công văn 2096/BHXH-TT về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2096/BHXH-TT
V/v Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh, thành phố) đã thành lập trang thông tin điện tử và đưa vào hoạt động. Sự phát triển trang thông tin điện tử ở BHXH các tỉnh đã góp phần đa dạng hóa các nguồn thông tin, phương tiện chuyển tải thông tin đến người lao động, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều trang thông tin điện tử có giao diện đẹp, nhiều tiện ích và thuận lợi cho người sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều BHXH tỉnh, thành phố chưa có trang thông tin điện tử, một số trang thông tin điện tử còn có những hạn chế nhất định, tin bài và các văn bản chỉ đạo không được cập nhật thường xuyên, chưa có quy chế hoạt động.

Nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc thiết lập và vận hành trang thông tin điện tử như sau:

1. Căn cứ hoạt động.

- Luật Báo chí.

- Luật Xuất bản.

- Luật Công nghệ thông tin.

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

2. Quản lý trang thông tin điện tử

- Cơ quan chủ quản là BHXH tỉnh, thành phố.

- Đơn vị có trách nhiệm quản trị trang thông tin điện tử là Ban Biên tập do Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố ra Quyết định thành lập.

- Ban Biên tập xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể và vận hành trang thông tin điện tử theo Quy chế này.

- Mọi hoạt động của trang thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng internet và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Thủ tục thành lập trang thông tin điện tử.

Việc thiết lập trang thông tin điện tử trên internet được quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Cụ thể ở Điều 19, Điều 20, Điều 21 Chương IV. Quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên internet; Điều 3, Điều 8, Điều 10, Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">14/2010/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP; Điều 4, Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, việc thiết lập trang thông tin điện tử, việc cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, pháp luật về xuất bản, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về bản quyền, pháp luật về quảng cáo và các quy định quản lý thông tin điện tử Internet.

BHXH tỉnh, thành phố thành lập trang thông tin điện tử hoạt động theo quy định tại mục 6, Điều 19, Chương IV, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước thì không phải xin cấp phép nhưng phải đăng ký tên miền và tuân theo các quy định về quản lý thông tin điện tử trên internet.

4. Nội dung thông tin đưa lên trang thông tin điện tử.

Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố có chức năng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời đến cá nhân và tổ chức trên địa bàn và trong xã hội các thông tin chính thức về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Là cầu nối giữa doanh nghiệp, người lao động và cơ quan BHXH. Căn cứ vào quy định tại Điều 4, Chương II, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 quy định về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước những nội dung chủ yếu được đưa lên trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố được quy định như sau:

- Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh, thành phố.

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Phản ánh tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các thông tin liên quan đến hoạt động của Ngành.

Trên cơ sở đó, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng thành các chuyên mục cụ thể. Tùy từng BHXH tỉnh, thành phố có các chuyên mục khác nhau và cơ bản gồm có:

- Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã.

- Tin hoạt động của ngành, hoạt động của BHXH địa phương.

- Văn bản, thủ tục hành chính có liên quan đến công tác của BHXH tỉnh, thành phố.

- Khuyến khích phát triển chuyên mục: Các hoạt động nghiệp vụ trực tuyến (đăng ký tham gia BHXH trực tuyến, nộp BHXH trực tuyến, …).

- Hỏi đáp về chính sách BHXH, BHYT và các thủ tục hành chính liên quan.

5. Chức năng, giao diện và yêu cầu kỹ thuật cơ bản.

Được thực hiện theo các quy định trong Điều 7, 8, 9, 10 Chương III, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT.

6. Đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử.

Việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử được thực hiện theo những quy định tại: Điều 11, 12, 13, 14, 15 Chương IV, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT.

7. Kinh phí thực hiện

7.1. Kinh phí hoạt động của trang thông tin điện tử được cân đối trong dự toán chi từ các nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác tuyên truyền, chi quản lý bộ máy của BHXH tỉnh, thành phố.

7.2. Kinh phí thực hiện được chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; lắp đặt đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển trang thông tin điện tử; mua bản quyền các kho thông tin và dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn; công tác quản trị;

7.3. Nhuận bút, nhuận ảnh cho tác giả viết bài, chụp ảnh, quay phim; thù lao cho biên tập viên và nhân viên của trang thông tin điện tử vận dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 liên bộ Văn hóa Thông tin - Tài chính và Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính. Phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên trong Ban Biên tập, Bộ phận giúp việc cho Ban Biên tập vận dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ. Trưởng Ban Biên tập quyết định các mức chi cụ thể theo các quy định trên.

8. Cung cấp, trao đổi thông tin và báo cáo

8.1. Nội dung thông tin, dữ liệu trên trang thông tin điện tử phải được cung cấp và cập nhật nhanh, kịp thời.

- Văn bản: Đưa ngay sau khi văn bản và dữ liệu được ký và đóng dấu.

- Tin tức: đưa không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc các sự kiện.

8.2. Trang thông tin điện tử của các địa phương và của BHXH Việt Nam thường xuyên có sự trao đổi tin tức lẫn nhau.

8.3. Chế độ báo cáo:

- Ngay sau khi thành lập và đưa trang thông tin điện tử vào hoạt động, BHXH tỉnh, thành phố gửi một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về tổ chức và quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử về BHXH Việt Nam (Ban Tuyên truyền) để theo dõi và thống nhất quản lý chung trong toàn ngành.

- Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo cáo trong nội dung báo cáo công tác tuyên truyền hàng quý của BHXH tỉnh, thành phố và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) về Ban Tuyên truyền, BHXH Việt Nam. Nội dung báo cáo tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử trong quý và phương hướng hoạt động quý tới.

Công văn này thay thế cho công văn số 1107/BHXH-TT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục mở Website.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, TT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2096/BHXH-TT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2096/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2096/BHXH-TT
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin

Lịch sử hiệu lực Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin