Công văn 2108/CHHVN-BCĐ

Công văn 2108/CHHVN-BCĐ về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011 do Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2108/CHHVN-BCĐ kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ CỤC HHVN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2108/CHHVN-BCĐ
V/v Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp;
- Các công ty TNHH một thành viên.

 

Thực hiện Công văn số 5322/BGTVT-TCCB ngày 31/8/2011 của Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011, Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục hàng hải Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo của Cục) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Thông qua việc kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII), Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X), Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở.

2. Nghe ý kiến của thường trực cấp uỷ, chính quyền về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự chuyển biến về nhận thức, năng lực thực hành dân chủ ở cơ sở; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả về QCDC ở cơ sở trong giai đoạn mới.

3. yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo Cục.

II. Nội dung kiểm tra

1. Chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X).

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến và đánh giá những chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Việc xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nhằm cụ thể hoá chủ trương thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị.

- Công tác kiểm tra của cấp uỷ, chính quyền, của ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể và chính quyền.

- Việc kiện toàn Ban chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho các thành viên và sinh hoạt của Ban chỉ đạo.

2. Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Nghị định số 71/1998/NĐ-CP)

- Kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức quán triệt, kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của đơn vị; những hạn chế, nguyên nhân.

- Đánh giá chất lượng việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định thực hành dân chủ trong cơ quan, đơn vị; những kiến nghị, đề xuất đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong đơn vị.

3. Kết quả thực hiện QCDC ở các công ty TNHH một thành viên

- Kiểm tra việc ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở đơn vị.

- Đánh giá tác động việc thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mối quan hệ giữa người quản lý và lao động, việc xây dựng tổ chức và hoạt động của công đoàn; những kiến nghị, đề xuất.

4. Công tác sơ kết, tổng kết, nhân điển hình

Đánh giá trách nhiệm của các cấp và các loại hình cơ sở trong công tác sơ kết, tổng kết, nhân điển hình, thi đua, khen thưởng, chế độ thông tin, báo cáo.

III. Phương pháp và thời gian tiến hành kiểm tra

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục thành lập đoàn kiểm tra do một đồng chí Lãnh đạo làm trưởng đoàn, có bộ phận tổ chức cán bộ, công đoàn làm thành viên để tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện QCDC ở đơn vị mình theo các nội dung trên và tổ chức kiểm tra một số đơn vị trực thuộc.

- Cục sẽ thành lập đoàn kiểm tra do một đồng chí Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, có bộ phận tổ chức cán bộ, công đoàn làm thành viên để tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện QCDC ở cơ quan theo các nội dung trên và tổ chức kiểm tra một số đơn vị trực thuộc.

- Trưởng đoàn kiểm tra sẽ thống nhất với cấp uỷ, ban chỉ đạo nơi đoàn đến kiểm tra về lịch trình, nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra nghe báo cáo bằng văn bản, nghe ý kiến của cấp uỷ, chính quyền, ban chỉ đạo và trao đổi ý kiến với đơn vị nơi đoàn đến kiểm tra.

- Thời gian kiểm tra: trước ngày 27/9/2011. Kết thúc đợt kiểm tra, các đơn vị gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo của Cục trước ngày 30/9/2011 bằng văn bản và qua địa chỉ email [email protected] để kịp tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo của Bộ GTVT.

2. Ban Chỉ đạo của Bộ sẽ tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị trực thuộc và phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra tại 1 đến 2 đơn vị.

Ban Chỉ đạo của Cục đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng uỷ Cục HHVN (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Công đoàn Cục (để phối hợp);
- Văn phòng Cục (để thực hiện ở CQ Cục);
- Các T/v Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, Ban Chỉ đạo.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC HHVN
Đỗ Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2108/CHHVN-BCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2108/CHHVN-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2011
Ngày hiệu lực14/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2108/CHHVN-BCĐ

Lược đồ Công văn 2108/CHHVN-BCĐ kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2108/CHHVN-BCĐ kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2108/CHHVN-BCĐ
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýĐỗ Đức Tiến
        Ngày ban hành14/09/2011
        Ngày hiệu lực14/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2108/CHHVN-BCĐ kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2108/CHHVN-BCĐ kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ

           • 14/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực