Công văn 2108/TTg-KTN

Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2108/TTg-KTN
V/v xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2944/BNN-TCLN ngày 10 tháng 9 năm 2010), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 12948/BTC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7118/BKH-KTNN ngày 07 tháng 10 năm 2010) về việc xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục bố trí vốn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 cho các nhiệm vụ sau:

- Khoán bảo vệ rừng: 2.260.000 ha (đã bao gồm các huyện 30a)

- Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh: 400.000 ha (trong đó khoanh nuôi mới 50.000 ha).

- Trồng mới: 200.000 ha (trong đó 36.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 164.000 ha rừng sản xuất).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cân đối bảo đảm vốn cho việc thực hiện nội dung, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 5 năm 2011 – 2015. Tiếp tục thực hiện cơ chế của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007, số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg và số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.

Được điều chỉnh bổ sung về suất đầu tư cho trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 15 triệu đồng/ha/5 năm (bao gồm 1 năm trồng và 4 năm chăm sóc), khoán bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên là 0,2 triệu đồng/ha/năm; mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất áp dụng trên cơ sở phù hợp với giá cả thực tế của các địa phương.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ ngành liên quan xây dựng chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015 trên cơ sở tổng kết việc tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thời kỳ 1998 – 2010, để có căn cứ chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2108/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2108/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2010
Ngày hiệu lực17/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2108/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành17/11/2010
        Ngày hiệu lực17/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2108/TTg-KTN xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng

           • 17/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực