Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ

Công văn số 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Nội dung toàn văn Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ
V/v: Quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực
giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005 

 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) tập trung chỉ đạo thực hiện các việc sau đây:

1. Rà soát, Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao theo đúng nội dung quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật Đất đai.

Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đây, các tỉnh đã quan tâm chú trọng đến việc dành quỹ đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện không đồng nhất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn khái quát, chưa bố trí cụ thể vị trí, diện tích đất cho từng lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Để khắc phục tình trạng trên, trong quá trình triển khai rà soát, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chức năng quản lý các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường các cấp rà soát, đánh giá hiện trạng quỹ đất đang sử dụng của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; đồng thời xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực trên đến năm 2010 để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của từng địa phương.

2. Bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đã được phê duyệt, ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động lập kế hoạch cụ thể thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng hoặc xây mới các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn.

Chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà để thực hiện tái định cư cho các hộ dân trong các khu vực cần giải tỏa để xây dựng, mở rộng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

3. Tăng cường quản lý việc sử dụng đất của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt để dân biết, kiểm tra giám sát và thực hiện.

Chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bố trí cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

4. Trong năm 2005, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất vào Mục đích giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao để các tổ chức này có đủ cơ sở pháp lý quản lý sử dụng đất và mở rộng nâng cấp các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

Để triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp trực thuộc thực hiện tốt công tác rà soát, Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên từng địa bàn; hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
- Lưu: VT, Vụ ĐKTKĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 
Đặng Hùng Võ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2005
Ngày hiệu lực17/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ
     Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
     Người kýĐặng Hùng Võ
     Ngày ban hành17/06/2005
     Ngày hiệu lực17/06/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2111/BTNMT-ĐKTKĐĐ quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

          • 17/06/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/06/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực