Công văn 2113/BNV-CQĐP

Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ công chức cấp xã


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2113/BNV-CQĐP
V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 781/SNV-XDCQ ngày 23/6/2004 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã; sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Việc chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 30 tháng 6 năm 1975 và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19 tháng 5 năm 1998 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ, tại Khoản 3, Mục II quy định:

"Cán bộ xã già yếu nghỉ việc đang hưởng phụ cấp hàng tháng theo các Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 và 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Chính phủ được hưởng phụ cấp hàng tháng: Nguyên Bí thư, Chủ tịch: 135.000đ/tháng; Nguyên Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 130.000đ/tháng; các chức danh khác: 120.000đ/tháng. (sau này được điều chỉnh tại Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2003 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương).

Cán bộ trên đây khi chuyển đến nơi ở mới hợp pháp, từ xã này sang xã khác trong cùng huyện có giấy chuyển trợ cấp của xã; từ huyện này sang huyện khác trong cùng tỉnh có giấy chuyển trợ cấp của Phòng Tổ chức Lao động Thương binh và xã hội huyện; từ tỉnh này sang tỉnh khác có giấy chuyển trợ cấp của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thì các cấp sở tại tiếp tục chi trả trợ cấp cho cán bộ chuyển đến, kinh phí tính vào ngân sách cấp xã. Trường hợp cán bộ xã di chuyển đến nơi ở mới hợp pháp trước khi có Nghị định 09/1998/NĐ-CP các cấp đang chi trả tiếp tục chi trả cho cán bộ".

Trong khi chưa có hướng dẫn mới của Liên Bộ, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai áp dụng các quy định trên đây để giải quyết cho cán bộ xã già yếu nghỉ việc đang hưởng phụ cấp hàng tháng theo các Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 và 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Chính phủ khi chuyển đến nơi ở mới hợp pháp.

Quá trình giải quyết vấn đề nêu trên, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không giải quyết được thì đề nghị Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp tình hình và số liệu cụ thể báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để liên Bộ xem xét giải quyết.

Việc điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Nội vụ đã có công văn số 664/BNV-TL ngày 30/3/2005 và công văn số 1303/BNV-TL ngày 03/6/2005 trình Thủ tưởng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3967/VPCP-VX ngày 15/7/2005 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ có ý kiến cụ thể như sau:

"1. Trước mắt chưa ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

3. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, tổng hợp đưa vào nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc tiếp tục điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trình Chính phủ".

Về chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, tại Điểm 7 Điều 3 Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế, quy định đối tượng thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc, trong đó có:

"Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và cán bộ xã già yếu nghỉ việc đang hưởng phụ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng".

2. Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã:

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân các cấp như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: "Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức" (Điểm 4 Điều 25); Ủy ban nhân dân cấp huyện: "Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức" (Điểm 5 Điều 26); Ủy ban nhân dân cấp xã: "Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về kỷ luật và xử lý vi phạm đối với công chức" (Điểm 5 Điều 27).

Về Thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã, tại Khoản 1 và 2 Mục V Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:

"1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức quyết định theo quy trình: Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện quyết định.

2. Thành phần và quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định".

Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, quy định: "Căn cứ vào các quy định về kỷ luật tại Nghị định này (trừ quy định về hình thức kỷ luật) và các quy định về kỷ luật đối với công chức cấp xã tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật đối với công chức cấp xã" (Điểm 2 Điều 35);

Trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai áp dụng các quy định hiện hành để hướng dẫn thực hiện việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 114/2003/NĐ-CP và Thông tư số 03/TT-BNV đã nêu ở trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tiền lương; (để phối hợp);
- Vụ CCVC; (để phối hợp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để áp dụng);
- Lưu VT, Vụ CQĐP (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Lê Tư Duyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2113/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2113/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2005
Ngày hiệu lực18/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ công chức cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ công chức cấp xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2113/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Tư Duyến
        Ngày ban hành18/08/2005
        Ngày hiệu lực18/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ công chức cấp xã

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2113/BNV-CQĐP hướng dẫn nội dung liên quan đến cán bộ công chức cấp xã

           • 18/08/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực