Công văn 2120/TCT-DNL

Công văn 2120/TCT-DNL năm 2016 hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2120/TCT-DNL hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/TCT-DNL
V/v: Kê khai thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty viễn thông Mobifone.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1999/MOBIFONE-KT của Tổng công ty viễn thông Mobifone (Mobifone) nêu vướng mắc và đề xuất hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ 01/4/2015. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nơi nộp thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính về phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 16 Điều 14 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về nguyên tắc và thẩm quyền hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT.

Theo báo cáo của Mobifone từ khi hoạt động theo mô hình Tổng công ty viễn thông Mobifone từ 01/4/2015 với việc tách riêng hoạt động vận hành mạng lưới kỹ thuật và hoạt động kinh doanh, Mobifone thành lập:

- Khối các đơn vị kinh doanh gồm: các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực; Chi nhánh Mobifone tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

- Khối các đơn vị mạng lưới, hạ tầng gồm: các Trung tâm Mạng lưới miền, các Ban quản lý dự án hạ tầng, các Ban quản lý dự án Kiến trúc thực hiện quản lý công tác đầu tư mạng lưới hạ tầng, xây dựng kiến trúc theo khu vực quản lý.

- Khối các đơn vị phụ trợ gồm: Trung tâm Quản lý & điều hành mạng, Trung tâm tư vấn thiết kế, Trung tâm đo kiểm & sửa chữa thiết bị Viễn thông, Trung tâm Nghiên cứu & phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ đa phương tiện & giá trị gia tăng Mobifone thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp ủy quyền của Mobifone.

Căn cứ vào quy định nêu trên và thực tế mô hình tổ chức hoạt động của Mobifone, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai thuế GTGT của Mobifone như sau:

1. Về việc kê khai thuế GTGT phát sinh.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) phát sinh tại trụ sở chính Tổng công ty Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc dùng chung cho toàn hệ thống thực hiện phân bổ như sau:

- Thuế đầu vào của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ dùng chung phát sinh tại trụ sở chính Tổng công ty và các đơn vị phụ trợ gồm: Trung tâm Quản lý & điều hành mạng, Trung tâm tư vấn thiết kế, Trung tâm đo kiểm & sửa chữa thiết bị Viễn thông, Trung tâm Nghiên cứu & phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ đa phương tiện & giá trị gia tăng Mobifone được phân bổ cho trụ sở chính và toàn bộ các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh gồm các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực và các chi nhánh Mobifone tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thuế GTGT đầu vào liên quan đến tiếp khách, giao dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng, chi phí thường xuyên phục vụ cho việc vận hành tại trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính (không phân bổ).

- Các Trung tâm Mạng lưới miền, Ban quản lý dự án Hạ tầng, Ban quản lý dự án Kiến trúc thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh theo từng vùng miền tương ứng theo phân cấp quản lý của Tổng công ty. Cụ thể:

+ Trung tâm Mạng lưới miền Bắc và Ban quản lý dự án Hạ tầng 1 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,4,5,6 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,4,5,6.

+ Trung tâm Mạng lưới miền Trung, Ban quản lý dự án Hạ tầng 3 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 3,7 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 3,7.

+ Ban quản lý dự án kiến trúc 1 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,3,4,5,6,7 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 1,3,4,5,6,7.

+ Trung tâm Mạng lưới miền Nam, Ban quản lý dự án Hạ tầng 2, Ban quản lý dự án kiến trúc 2 thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 2,8,9 và các chi nhánh Mobifone trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực 2,8,9.

Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho trụ sở chính và các đơn vị thuộc khối kinh doanh được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu phát sinh tại trụ sở chính, tại công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, chi nhánh trực thuộc các công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực trên tổng doanh thu của toàn Tổng công ty hoặc doanh thu của khu vực. Doanh thu làm căn cứ phân bổ thuế GTGT đầu vào là doanh thu không bao gồm thuế GTGT của năm trước liền kề.

Hàng tháng Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào theo nguyên tắc nêu trên cho trụ sở chính và các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, các chi nhánh trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực và các chi nhánh trực thuộc các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực.

Mobifone chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng chung làm căn cứ phân bổ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu phân bổ cho các Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực, các Chi nhánh trực thuộc Công ty kinh doanh dịch vụ Mobifone khu vực để kê khai, khấu trừ.

2. Phân bổ thuế GTGT còn được khấu trừ của Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/4/2015.

Trường hợp tại Mobifone và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối mạng lưới và phụ trợ phát sinh thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (gồm: toàn bộ tài sản cố định, vật tư, hàng hóa, chi phí dịch vụ mua ngoài) dùng chung cho khối các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh dịch vụ do chưa thực hiện phân bổ kể từ khi hoạt động theo mô hình mới từ 01/4/2015 đến nay thì Mobifone và các đơn vị thuộc khối mạng lưới và phụ trợ thực hiện phân bổ số thuế còn được khấu trừ nêu trên cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hạch toán phụ thuộc theo nguyên tắc hướng dẫn tại điểm 01 công văn này để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc khối kinh doanh dịch vụ.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tổng công ty viễn thông Mobifone được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, TCDN (BTC);
- Vụ PC, CS, KK(TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2120/TCT-DNL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2120/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2016
Ngày hiệu lực 19/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2120/TCT-DNL hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2120/TCT-DNL hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2120/TCT-DNL
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành 19/05/2016
Ngày hiệu lực 19/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2120/TCT-DNL hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2120/TCT-DNL hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng 2016

  • 19/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực