Công văn 214/UBND-KTTH

Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xếp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/UBND-KTTH
V/v bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước">175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 57/UBND-KTTH ngày 30/01/2012 về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Do sơ xuất trong khâu rà soát, số cơ sở nhà đất tại Phụ lục đính kèm Công văn trên còn thiếu một số cơ sở nhà, đất theo tờ khai thực tế; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung số cơ sở nhà, đất còn thiếu như Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS – Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Hải quan;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TN&MT;
- Cục Hải quan Lạng Sơn
- CPVP, KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, NĐ, LTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

PHỤ LỤC BỔ SUNG

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỬ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC QUẢN LÝ SỬ DỤNG
(Kèm theo Công văn số 214/UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT

ĐƠN VỊ

Cơ sở nhà đất

Địa chỉ nhà, đất báo cáo

Đề nghị tiếp tục sử dụng

Ghi chú

nhà (m2)

đất(m2)

1

2

3

4

5

6

7

 

Cục Hải quan Lạng Sơn

5

 

6.866,00

14.179,10

 

1

Chi Cục HQ Cửa khẩu Chi Ma

1

Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

970,00

8.608,10

 

2

Chi Cục HQ Cốc Nam

1

Xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

346,00

917,00

 

3

Chi Cục HQ Hữu Nghị

1

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh LS

1.856,00

2.130,00

 

4

Chi Cục HQ Tân Thanh

2

 

3.964,00

2.524,00

 

 

 

1

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

2.100,00

524,00

 

 

 

1

Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

1.594,00

2.000,00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 214/UBND-KTTH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 214/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2012
Ngày hiệu lực 26/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xếp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xếp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 214/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành 26/03/2012
Ngày hiệu lực 26/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xếp

Lịch sử hiệu lực Công văn 214/UBND-KTTH bổ sung Phụ lục phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xếp

  • 26/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực