Công văn 2142/BGTVT-MT

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/BGTVT-MT
V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Theo quy định tại khoản 3, điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường:

Đối với các dự án của cơ sở tính đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 05/6/2011) mà không có một trong số các quyết định hoặc giấy tờ có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường sau đây:

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

- Giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Giấy chứng nhận Cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường thì cơ sở phải có trách nhiệm lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và xác nhận theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đối với các dự án được lập sau ngày 05/6/2011 phải tiến hành công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Thông tư số 29/2011/NĐ-CP">26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục môi trường có liên quan đến các dự án theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2142/BGTVT-MT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2142/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/03/2012
Ngày hiệu lực 28/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2142/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành 28/03/2012
Ngày hiệu lực 28/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

Lịch sử hiệu lực Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

  • 28/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực