Công văn 2142/UBND-KTTH

Công văn 2142/UBND-KTTH năm 2012 về thực hiện Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2142/UBND-KTTH thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/UBND-KTTH
V/v thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - Xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: Mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: Mua xe công; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách… thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

3. Tổ chức lồng ghép các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp.

4. Tổ chức rà soát các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

5. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài quy định tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01/11/2012 của Văn phòng Chính phủ. Việc phân bổ kinh phí cho các đoàn đi công tác nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định.

6. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính trước ngày 20 của tháng cuối quý.

- Các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý triển khai xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan đơn vị mình, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi; đã ký
- VPUB: LĐVP, TĐ, TH;
- Lưu VT, KHTH.
H-CV 151TH CT 30 TTg

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 2142/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2142/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực04/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2142/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 2142/UBND-KTTH thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2142/UBND-KTTH thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2142/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành04/12/2012
        Ngày hiệu lực04/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2142/UBND-KTTH thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2142/UBND-KTTH thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nam

           • 04/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực