Công văn 2151/TCT-CS

Công văn 2151/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2151/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức công 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2151/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 7092/CT-QLĐ ngày 22/2/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công, sau khi báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 6 Điều 18 quy định:

“Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.”

+ Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 quy định:

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

đ) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công;.. ”

- Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 5 Điều 12 quy định:

“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì Khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời Điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất,”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định:

“Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ các quy định trên, nội dung kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 7092/CT-QLĐ ngày 22/2/2016 nêu trên liên quan đến việc miễn tiền thuê đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục của Báo Đầu tư, Báo Gia đình và Xã hội (tổ chức sự nghiệp công lập) là vướng mắc chung trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách theo quy định tại Luật đất đai năm 2013. Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC trong đó có nội dung tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp này. Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội chờ hướng dẫn của Thông tư mới để xem xét, giải quyết cho đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2151/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2151/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2016
Ngày hiệu lực 20/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2151/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2151/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức công 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2151/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 20/05/2016
Ngày hiệu lực 20/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2151/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức công 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2151/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức công 2016

  • 20/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực