Công văn 216/TLĐ

Công văn 216/TLĐ năm 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 216/TLĐ 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg hoạt động học tập suốt đời trong công nhân


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216 /TLĐ
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn.

 

Ngày 13/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt, theo đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Đây là đề án thành phần trong Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao kiến thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh theo tinh thần Kết luận số 79/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án quan trọng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và tình hình thực tiễn địa phương, ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Công đoàn gắn với triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng kiến thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và nhu cầu, điều kiện thực tế học tập của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế để có giải pháp thiết thực, phù hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án ở cấp mình.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

4. Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ở cấp mình, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối với công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong các cấp Công đoàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT TLĐ (b/c);
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TG TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng

 

Thuộc tính Công văn 216/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu216/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2015
Ngày hiệu lực27/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 216/TLĐ

Lược đồ Công văn 216/TLĐ 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg hoạt động học tập suốt đời trong công nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 216/TLĐ 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg hoạt động học tập suốt đời trong công nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu216/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Ngàng
        Ngày ban hành27/02/2015
        Ngày hiệu lực27/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 216/TLĐ 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg hoạt động học tập suốt đời trong công nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 216/TLĐ 2015 thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg hoạt động học tập suốt đời trong công nhân

           • 27/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực