Công văn 2175/BHXH-TĐKT

Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua khen thưởng BHXH năm 2013


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/BHXH-TĐKT
V/v sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cụm trưởng các cụm thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và nội dung các phong trào thi đua năm 2013 được Tổng Giám đốc phát động. Để đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cụm trưởng các cụm thi đua của BHXH Việt Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2013 theo nội dung sau:

1. Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2013

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chỉ tiêu đăng ký thi đua và nội dung ký giao ước thi đua, các đơn vị đánh giá việc thực hiện các nội dung:

1.1. Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong 6 tháng đầu năm của đơn vị, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua, qua đó tập trung phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm.

1.2. Kết quả triển khai thực hiện đợt học tập "Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước" theo nội dung công văn số 1144/BHXH-TĐKT ngày 28/3/2013 do BHXH Việt Nam phát động.

1.3. Công tác xây dựng, phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để nêu gương, biểu dương, ghi nhận và phổ biến, nhân rộng.

1.4. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các mục tiêu thi đua, chủ động đề ra các giải pháp khắc phục để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua của các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/7/2013.

2. Tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013 của cụm thi đua.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của các cụm thi đua tập trung thực hiện các nội dung sau:

2.1. Sơ kết phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Cụm:

Căn cứ phong trào thi đua, các nội dung giao ước thi đua đã cam kết, tổ chức sơ kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2013, nội dung sơ kết Cụm thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 33/BHXH-TĐKT ngày 05/1/2012 của BHXH Việt Nam.

2.2. Trao đổi, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua 6 tháng cuối năm, đề ra các hình thức, phương thức đổi mới sinh hoạt cụm thi đua nhằm đưa phong trào thi đua thật sự bổ ích, hiệu quả và thiết thực, về một số nội dung trọng tâm của phong trào thi đua 6 tháng cuối năm:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và các cấp, các ngành ở Trung ương phát động, phấn đấu hoàn thành nội dung và các mục tiêu thi đua;

- Tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng có hiệu quả vào các công việc cụ thể hàng ngày góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua;

- Quán triệt sâu sắc đến các tập thể và công chức, viên chức và người lao động nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; nội dung phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/BCS của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị theo từng giai đoạn và tổ chức tốt việc triển khai thực hiện;

- Phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương được ban hành theo Quyết định số 609/QĐ-BHXH ngày 04/6/2013; Quy chế Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 05/6/2013 của Tổng Giám đốc; tổ chức nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các Quy chế trên tại đơn vị.

2.3. Tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2012 cho một số tập thể, cá nhân trong Cụm theo phân cấp, cụ thể:

a) Về danh hiệu thi đua:

- Trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH cấp tỉnh;

- Trao tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH cấp tỉnh, huyện;

- Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành cho Giám đốc BHXH cấp tỉnh.

b) Về hình thức khen thưởng:

- Trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân nguyên là lãnh đạo có thành tích cống hiến;

- Trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho BHXH cấp tỉnh, và cá nhân là Giám đốc BHXH cấp tỉnh.

(BHXH Việt Nam sẽ thông báo đến các Cụm trưởng cụm thi đua danh sách các tập thể, cá nhân trong Cụm được trao khen thưởng trên Hội nghị sơ kết, kèm công văn này).

3. Để tổ chức tốt việc trao tặng khen thưởng, BHXH Việt Nam đề nghị Cụm trưởng các cụm thi đua thực hiện các nội dung sau:

3.1. Hội nghị sơ kết thi đua được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

3.2. Cụm trưởng cụm thi đua ấn định thời gian và địa điểm họp, báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 25/6/2013 để Lãnh đạo Ngành sắp xếp thời gian, đến dự Hội nghị và trao tặng khen thưởng.

3.3. Thành phần dự họp:

Bên cạnh thành phần dự thường xuyên, Cụm trưởng cụm thi đua mời đại diện các tập thể và cá nhân được khen trên hội nghị đến dự và nhận khen thưởng (riêng các cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động theo thành tích cống hiến, BHXH Việt Nam sẽ có giấy mời riêng). BHXH tỉnh, thành phố trong Cụm có trách nhiệm bố trí để đại diện các tập thể và cá nhân được trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến dự họp đầy đủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cụm trưởng các cụm thi đua khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2175/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2175/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2013
Ngày hiệu lực17/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua khen thưởng BHXH năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua khen thưởng BHXH năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2175/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýHoàng Kiến Thiết
        Ngày ban hành17/06/2013
        Ngày hiệu lực17/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua khen thưởng BHXH năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2175/BHXH-TĐKT sơ kết công tác thi đua khen thưởng BHXH năm 2013

           • 17/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực