Công văn 2182/BGDĐT-GDDT

Công văn 2182/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nộị trú


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/BGDĐT-GDDT
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trường phổ thông dân tộc nội trú

Thực hiện Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015” (Sau đây gọi tắt là Đề án), để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động (nhiệm vụ) của Đề án trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương một số nội dung như sau:

I. Một số vấn đề chung

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trường phổ thông dân tộc nội trú chủ động triển khai Đề án theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011. Căn cứ nội dung các hoạt động (nhiệm vụ) của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 13/1/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các hoạt động (nhiệm vụ) theo từng năm và giai đoạn, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành Đề án cấp Trung ương để thực hiện có hiệu quả các hoạt động.

- Căn cứ nội dung, quy mô các hoạt động và tình hình triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Ban Điều hành Đề án cấp tỉnh. Thành phần, số lượng Ban Điều hành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, trong đó sở giáo dục và đào tạo là cơ quan thường trực.

II. Những vấn đề cụ thể

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Các địa phương rà soát danh mục theo Quyết định để lập kế hoạch xây dựng theo thứ tự ưu tiên (Không bổ sung danh mục ngoài danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011); lập kế hoạch xây dựng cho từng năm và cho cả giai đoạn. Kế hoạch thực hiện hàng năm cần xác định rõ số lượng công trình và diện tích cần xây dựng để thực hiện các mục tiêu đề ra tại Quyết định, đồng thời tính toán nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng và dành quỹ đất có địa điểm và mặt bằng thuận lợi để xây dựng mới các trường phổ thông dân tộc nội trú, đáp ứng yêu cầu về diện tích đất đối với trường học và tính đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Trong năm 2012, tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình bổ sung thiết yếu như: Phòng học, phòng học bộ môn, công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Các hạng mục công trình bổ sung cần tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, đồng thời phải tính đến sự phù hợp với quy mô và kiến trúc hiện có của nhà trường, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Các hạng mục công trình bổ sung sau khi hoàn thành, phải được trang bị đủ trang thiết bị theo danh mục tối thiểu để đưa vào khai thác sử dụng ngay. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú xây dựng mới, cần lập dự án cho từng trường, đến 30/8 hàng năm phải hoàn thành thủ tục đầu tư để chuẩn bị cho kế hoạch năm sau.

- Việc quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn đơn vị tư vấn và xây dựng các công trình thuộc Đề án thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn và xây dựng thực hiện theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội. Trong khi lập dự án và thiết kế, các địa phương cần quán triệt yêu cầu của Đề án là các hạng mục công trình phải được xây dựng kiên cố, bền vững, không tính giá xây dựng theo suất đầu tư hoặc giảm cấp công trình.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các địa phương cần rà soát, kết hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án khác, cùng với việc sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm sử dụng có hiệu quả các trường, lớp học mới được xây dựng.

2. Về bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khảo sát nhu cầu của các địa phương và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cụ thể hàng năm; chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú về công tác quản lý nhà trường, về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, về các nội dung giáo dục đặc thù,...

- Các sở giáo dục và đào tạo: Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 13/1/2012), đề xuất nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn; cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú tham gia tập huấn theo kế hoạch của Bộ; tổ chức việc bồi dưỡng, tập huấn lại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn; chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã được bồi dưỡng, tập huấn.

3. Về tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn các tài liệu khung mang tính chất chung về hoạt động quản lý, giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú; xây dựng hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng thời kết nối mạng giữa các nhà trường; tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú; hàng năm phát hành tập san Giáo dục dân tộc.

- Các sở giáo dục và đào tạo: Chủ động đề xuất nội dung biên soạn các tài liệu trên cơ sở khảo sát nhu cầu của các trường phổ thông dân tộc nội trú, biên soạn các tài liệu có tính chất địa phương. Có kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các tài liệu sau khi được cấp phát. Tích cực phối hợp với Bộ trong việc phát hành tập san Giáo dục dân tộc. Hình thành hệ thống cộng tác viên, cung cấp bài viết khi phát hành tập san. Tăng cường cơ sở hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin và năng lực sử dụng của đội ngũ cán bộ, giáo viên của các nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Thường xuyên trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú thông qua Website chung. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo về giáo dục dân tộc.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

Theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các hoạt động (nhiệm vụ) được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4.1. Đối với hoạt động đầu tư xây dựng:

Trên cơ sở danh mục xây dựng bổ sung các hạng mục công trình, các công trình xây dựng mới trường phổ thông dân tộc nội trú đã được duyệt trong Đề án, các tỉnh lập kế hoạch theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để thực hiện theo định hướng huy động nguồn kinh phí như sau:

- Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo: Vì nguồn vốn này đã thực hiện từ nhiều năm trước, do đó các hạng mục thuộc mục tiêu của Đề án đã được xây dựng từ năm 2011 trở về trước xem như đã được thực hiện. Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo hỗ trợ đầu tư xây dựng chỉ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc danh mục Đề án, không dùng cho các nhiệm vụ khác.

- Nguồn ngân sách địa phương (xây dựng cơ bản tập trung, các nguồn vốn khác và huy động xã hội hoá): Cùng với nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo, các địa phương cần bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các công trình, hạng mục công trình trong Đề án. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hạng mục ngoài danh mục đã được phê duyệt của Đề án, các địa phương chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để thanh toán. Khuyến khích các địa phương huy động thêm kinh phí để hoàn thiện mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Hàng năm, trong kỳ lập dự toán ngân sách, căn cứ kế hoạch thực hiện, sở giáo dục và đào tạo lập dự toán kinh phí theo từng dự án, gửi sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nhận được quyết định giao dự toán thu chi ngân sách của Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các thủ tục để phê duyệt vốn cho từng dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và các nguồn vốn huy động được (kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn huy động khác).

Công tác quản lý, thanh quyết toán vốn thực hiện theo quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng và theo phân cấp quản lý hiện hành.

4.2. Đối với các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú; tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú: Trên cơ sở các hoạt động (nhiệm vụ) theo Đề án, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện, chi tiết theo từng năm, đồng thời chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc nội trú lập kế hoạch thực hiện cụ thể để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí hàng năm; kinh phí thực hiện được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên của ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

Căn cứ kế hoạch cụ thể từng hoạt động, sở giáo dục và đào tạo tổng hợp dự toán chi ngân sách đối với các hoạt động nói trên gửi sở tài chính để tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính theo quy trình lập dự toán ngân sách hàng năm.

Công tác quản lý, thanh quyết toán vốn thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

5. Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Ban Chỉ đạo Đề án và Ban Điều hành Đề án cấp trung ương sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tại các địa phương hàng năm. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm và Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án (2011-2015).

- Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại địa phương; định kỳ trước 15/12 hàng năm, báo cáo Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành Đề án cấp Trung ương (Qua Vụ Giáo dục dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội; điện thoại 043.6230127, email: vugddt@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành Đề án;
- Các sở GDĐT có trường PTDTNT (để thực hiện);
- Các trường PTDTNT trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2182/BGDĐT-GDDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2182/BGDĐT-GDDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2012
Ngày hiệu lực12/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2182/BGDĐT-GDDT

Lược đồ Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nộị trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nộị trú
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2182/BGDĐT-GDDT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành12/04/2012
        Ngày hiệu lực12/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nộị trú

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2182/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nộị trú

          • 12/04/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/04/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực