Công văn 2187/SXD-CCQNĐ

Công văn 2187/SXD-CCQNĐ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2187/SXD-CCQND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/SXD-CCQNĐ
V/v: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ công văn số 7496/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, bãi bỏ các Văn bản do Sở Xây dựng ban hành trước đây không còn phù hợp;

Ngày 04 tháng 3 năm 2008, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-SXD-CCQNĐ về bãi bỏ các văn bản về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng ban hành không phù hợp quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Hướng dẫn số 8502/HD-SXD-CCQNĐ ngày 01 tháng 12 năm 2005 về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân”.

Trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng nhận được phản ánh của người dân về việc cán bộ công chức tại một số quận, huyện từ chối tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của cá nhân, lý do: Hướng dẫn số 8502/HD-SXD-CCQNĐ ngày 01 tháng 12 năm 2005 về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân” của Sở Xây dựng đã bị bãi bỏ. Việc giải thích như trên đã gây phản ứng trong nhân dân và tạo dư luận chưa đúng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận mà Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đang thực hiện.

Đối với công trình xây dựng của tổ chức, Sở Xây dựng vẫn tiếp nhận và giải quyết theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng từ ngày 04/3/2008, không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn bởi Quyết định số 745/QĐ-SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng.

Để cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân được liên tục, không bị gián đoạn, trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về “Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh”, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo phòng nghiệp vụ tiếp tục tổ chức tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, Thông tư số 95/2005/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sở hữu công trình">13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận, trường hợp có vướng mắc trong nghiệp vụ chuyên môn, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo phòng chức năng báo cáo cụ thể, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn xử lý, nếu vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND,TP (để báo cáo);
- BGĐ Sở (thay báo cáo);
- P.QLĐT; P.TN-MT quận, huyện
- Lưu: VP, PCCQNĐ
DT:LĐP

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2187/SXD-CCQNĐ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2187/SXD-CCQNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/04/2008
Ngày hiệu lực 02/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2187/SXD-CCQNĐ

Lược đồ Công văn 2187/SXD-CCQND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2187/SXD-CCQND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2187/SXD-CCQNĐ
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Đỗ Phi Hùng
Ngày ban hành 02/04/2008
Ngày hiệu lực 02/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2187/SXD-CCQND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Lịch sử hiệu lực Công văn 2187/SXD-CCQND cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

  • 02/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực