Công văn 2191/BNV-CCVC

Nội dung toàn văn Công văn 2191/BNV-CCVC 2022 báo cáo nâng ngạch công chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/BNV-CCVC
V/v báo cáo về nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 và nay là Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP1, nay được sửa đổi bởi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP2 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP3. Theo đó, từ khi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực (15/01/2019), Chính phủ đã thực hiện việc ủy quyền, phân cấp tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương cho các Bộ, ngành, địa phương.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế về sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhất là nghiên cứu đổi mới phương thức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho phù hợp với quản lý và trả lương theo vị trí việc làm, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo một số nội dung sau:

1. Đánh giá việc tổ chức các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ năm 2019 đến nay và nhu cầu, sự cần thiết tổ chức các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời gian tới.

2. Báo cáo việc cử công chức, viên chức tham dự các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp có phù hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của từng cơ quan, đơn vị; việc bố trí, phân công công tác theo chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức đối với công chức trúng tuyển trong các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch.

3. Những bất cập, khó khăn và kiến nghị, đề xuất sửa đổi những quy định trong nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định (có đề cương kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Hải Long;
- Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Hải Long

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số 2191/BNV-CCVC ngày 26 tháng 05 năm 2022 của Bộ Nội vụ)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các quy định về thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

- Đánh giá việc tổ chức các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ năm 2019 đến nay, trong đó chú trọng nội dung công tác ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi, giám sát kỳ thi.

- Báo cáo việc cử công chức, viên chức tham dự các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp có phù hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của từng cơ quan, đơn vị.

- Đánh giá việc bố trí, phân công công tác theo chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức đối với công chức trúng tuyển trong các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch.

- Báo cáo nhu cầu, sự cần thiết tổ chức các kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đánh giá sự cần thiết để tổ chức các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, giáo dục, văn hóa….

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức (nếu có).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của những hạn chế

- Khách quan

- Chủ quan

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

1. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị với Chính phủ

- Kiến nghị với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ở Trung ương

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới./.1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

2 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2191/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2191/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2191/BNV-CCVC

Lược đồ Công văn 2191/BNV-CCVC 2022 báo cáo nâng ngạch công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2191/BNV-CCVC 2022 báo cáo nâng ngạch công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2191/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành26/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2191/BNV-CCVC 2022 báo cáo nâng ngạch công chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2191/BNV-CCVC 2022 báo cáo nâng ngạch công chức

              • 26/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực