Công văn 221/TCT-TS

Công văn số 221/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước

Nội dung toàn văn Công văn 221/TCT-TS xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/TCT-TS
V/v: xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp NSNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 8358/CT-THDT ngày 15/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương v/v xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp vào ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "Chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp".

Theo đó, các hồ sơ về đất đai mà năm 2006 Cục thuế tỉnh Bình Dương đã tính và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất nhưng đến hết ngày 31/12/2006 các tổ chức, cá nhân đó chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì Cục thuế tiếp tục đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo số đã ra thông báo và xử phạt chậm nộp theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 221/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 221/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2007
Ngày hiệu lực 11/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 221/TCT-TS xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 221/TCT-TS xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 221/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 11/01/2007
Ngày hiệu lực 11/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 221/TCT-TS xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 221/TCT-TS xử lý các trường hợp đã ra thông báo thu về đất đai nhưng đến 31/12/2006 chưa nộp ngân sách nhà nước

  • 11/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực