Công văn 222/LĐTBXH-NCC

Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI      
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 222/LĐTBXH-NCC
V/v Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-CTN ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 (gửi kèm theo), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Mục 2, khoản II, Điều 1:

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ; vợ, chồng; con) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 01 xuất quà. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản I và Mục 1, 3, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 61/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ cũng nhận được 01 xuất quà theo quy định của Mục này.

2. Mỗi người chỉ được nhận một xuất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 xuất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 xuất quà với mức đó.

3. Tổ chức thực hiện:

- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ sẽ điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2010 của các địa phương.

Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ đối tượng nhận quà Tết theo quy định, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà Tết của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà Tết, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/3/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VP, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

BIỂU SỐ 01

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ TẾT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

STT

Họ và tên

Loại đối tượng

Mức quà tặng

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Ghi chú:

(1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

(2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

(3): Loại đối tượng: theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, v.v…

(4): Ghi rõ mức quà tặng được nhận theo quy định.

(5): Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6)

(6): Ghi những trường hợp thân nhân liệt sỹ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sỹ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sỹ (VD: con của liệt sỹ Nguyễn Văn A)

 

BIỂU SỐ 02

SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ……………..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN 2010

TT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

SỐ NGƯỜI

SỐ TIỀN

I

Mức quà 400.000 đồng để tặng đối với các đối tượng

 

 

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưi đãi hàng tháng

 

 

3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

4

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

5

Thân nhân liệt sỹ già yếu cô đơn không nơi nương tựa, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên, con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

6

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

7

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

8

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

II

Mức quà 200.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

 

 

1

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

2

Đại diện thân nhân của liệt sĩ (bố mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con)

 

 

3

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

 

 

 

Cộng

 

 

 


Phòng Chính sách
Người có công


Phòng Kế hoạch – Tài chính

Ngày … tháng … năm.....
Giám đốc Sở LĐTBXH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 222/LĐTBXH-NCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu222/LĐTBXH-NCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2010
Ngày hiệu lực21/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu222/LĐTBXH-NCC
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýĐàm Hữu Đắc
       Ngày ban hành21/01/2010
       Ngày hiệu lực21/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

            Lịch sử hiệu lực Công văn 222/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

            • 21/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực