Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường đại học công lập trực thuộc UBND các tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9505/VPCP-KTTH ngày 22/11/2012 về việc vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường đại học công lập tại địa phương, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp ngày 28/3/2013 để thống nhất phương thức thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường báo cáo với nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo được giao từ năm 2007-2013 và quy mô đào tạo thực tế (số lượng sinh viên, ngành nghề đào tạo) của nhà trường trong 06 năm học từ 2007-2008 đến 2012-2013 (biểu mẫu s 01).

2. Dự kiến quy mô đào tạo đến năm 2020 (biểu mẫu s 02).

3. Các dự án và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường từ khi được thành lập đến năm 2013 (biểu mẫu s 03)

4. Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường từ nay đến năm 2020 (phù hợp với quy hoạch phát triển ngun nhân lực của địa phương) (biểu mẫu s 04).

Báo cáo của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em), 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ: cuccsvctbth@yahoo.com trước ngày 15/4/2013 để tổng hp.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng;

- Lưu: VT,
CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 


Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu s 01

BÁO CÁO CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO ĐƯỢC GIAO

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

STT

Ngành nghề đào tạo

Tiêu chí

Năm học

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

Ngành A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu đào tạo được giao

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy mô đào tạo thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

-

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

2

Ngành B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu đào tạo được giao

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy mô đào tạo thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

3

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu s 02

QUY MÔ ĐÀO TẠO DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

STT

Ngành nghề đào tạo

Quy mô đào tạo dự kiến

Năm học

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1

Ngành A...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngành B...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu s 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NĂM 2013

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Thời gian thực hiện dự án

Dự án được duyệt theo Quyết định

Nguồn vốn đã thực hiện

Số Quyết định

Ngày, tháng

Cơ quan phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Ngân sách địa phương

Trái phiếu Chính phủ

Chương trình MTQG

Ngân sách TW hỗ trợ

Vốn vay, viện trợ không hoàn lại

Nguồn khác

I

Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án đang thực hiện ddang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi kèm báo cáo các quyết định được duyệt

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Tên trường Đại học……..

Biểu mẫu s 04

NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo công văn số 2228/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04 tháng 4 năm 2013)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Thời gian thực hiện dự án

Dự án được duyệt theo Quyết định

Nhu cầu nguồn vốn đxuất

Số Quyết định

Ngày, tháng

Cơ quan phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Ngân sách địa phương

Trái phiếu Chính phủ

Chương trình MTQG

Ngân sách TW hỗ trợ

Vốn vay, viện trkhông hoàn lại

Nguồn khác

I

Dự án đang thực hiện ddang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án khi công mi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi kèm báo cáo các quyết định được duyệt

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2228/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2228/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2228/BGDĐT-CSVCTBTH vốn thực hiện đầu tư xây dựng trường đại học

              • 04/04/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/04/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực