Công văn 2239/BGTVT-QLDN

Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/BGTVT-QLDN
V/v kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 của Bộ GTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Tổ chức cán bộ;
- Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam; Hàng hải Việt Nam; Công nghiệp tàu thủy; Quản lý bay Việt Nam; Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Đầu tư phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long;
- Công ty TNHH MTV: Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; Nhà xuất bản Giao thông vận tải;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu.

 

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung, kế hoạch giám sát và nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Quản lý doanh nghiệp) kết quả giám sát./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2017 CỦA BỘ GTVT
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2239/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

STT

Nội dung giám sát

Đối tượng giám sát

Hình thức giám sát

Đơn vị chủ trì

Phạm vi giám sát (2016-2017)

Cơ quan phối hợp

1

Việc bảo toàn và phát triển vốn; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tình hình thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết; tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài và thu hồi vốn về VN.

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT;

Trực tiếp

Gián tiếp

Vụ QLDN

2016-2017

Vụ TC, Vụ TCCB

2

Việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT.

Trực tiếp Gián tiếp

Vụ TCCB

2016-2017

Vụ QLDN

3

Việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia.

- Các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Gián tiếp

Vụ QLDN

2016-2017

Vụ TC, Vụ TCCB

4

Việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tình hình huy động và sử dụng vốn huy động; việc quản lý; tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia.

- Các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Gián tiếp

Vụ QLDN

2016-2017

Vụ TC, Vụ TCCB

5

Giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016

 

 

 

2016-2017

 

5.1

Giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT

Trực tiếp

Vụ QLDN

 

Vụ TCCB

5.2

Giám sát tài chính, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước.

Gián tiếp

Vụ QLDN

 

Vụ TCCB

Ghi chú: Thời gian giám sát trực tiếp tại đơn vị, Bộ Giao thông vận tải sẽ thông báo sau.

Thuộc tính Công văn 2239/BGTVT-QLDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2239/BGTVT-QLDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Lược đồ Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2239/BGTVT-QLDN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2239/BGTVT-QLDN kế hoạch giám sát tài chính 2017

           • 06/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực