Công văn 224/VP-KSTTHC

Công văn 224/VP-KSTTHC về cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 224/VP-KSTTHC cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 224/VP-KSTTHC
V/v cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: ……………………………………………………….

Thực hiện việc cập nhật công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

1. Thống kê danh mục các văn bản QPPL đã ban hành từ tháng 6 năm 2010 có quy định về thủ tục hành chính (theo mẫu gửi kèm công văn).

2. Rà soát, cập nhật danh mục và nội dung các TTHC mới ban hành; các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ (theo mẫu gửi kèm công văn).

Văn bản gửi về Văn phòng trước ngày 31 tháng 5 năm 2011 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ Phòng Kiểm soát TTHC – Văn phòng Bộ để được hướng dẫn thống kê và cập nhật. Điện thoại: 043 944 8539/093 6200 882/ Email: [email protected].

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ( để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);              
- Lưu: VT, P.KSTTHC(01), NTTH.18

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

PHỤ LỤC I.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

 

 

2

Thủ tục b

 

 

3

Thủ tục c

 

 

4

Thủ tục d

 

 

n

…………………

 

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

 

 

2

Thủ tục e

 

 

3

Thủ tục f

 

 

4

Thủ tục g

 

 

n

…………………

 

 

 

PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

 

 

2

Thủ tục b

 

 

3

Thủ tục c

 

 

4

Thủ tục d

 

 

n

…………………

 

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

 

 

2

Thủ tục e

 

 

3

Thủ tục f

 

 

4

Thủ tục g

 

 

n

…………………

 

 

 

PHẦN C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

 

 

2

Thủ tục b

 

 

3

Thủ tục c

 

 

4

Thủ tục d

 

 

n

…………………

 

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

 

 

2

Thủ tục e

 

 

3

Thủ tục f

 

 

4

Thủ tục g

 

 

n

…………………

 

 

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục a

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

2. Thủ tục b

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục b):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục đ

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

2. Thủ tục e

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục e):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

n. Thủ tục n

Ghi chú:

- Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa đựng thông tin nêu trên cần phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (căn cứ dựa trên nội dung thủ tục hành chính đã thống kê, cập nhật tại Biểu mẫu I thuộc Đề án 30 và đã được công bố trong cơ sở dữ liệu TTHC của Bộ)

- Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê nội dung cụ thể, chỉ thống kê danh mục theo mẫu tại Phần C. Phụ lục I ở trên.

 

PHỤ LỤC III.

CẬP NHẬT HỒ SƠ VĂN BẢN QPPL THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

STT

Loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 224/VP-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu224/VP-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 224/VP-KSTTHC

Lược đồ Công văn 224/VP-KSTTHC cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 224/VP-KSTTHC cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu224/VP-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 224/VP-KSTTHC cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 224/VP-KSTTHC cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

             • 24/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực