Công văn 2241/BGTVT-VT

Công văn số 2241/BGTVT-VT về việc thủ tục thỏa thuận giữa Bộ giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2241/BGTVT-VT Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 2241/BGTVT-VT
V/v Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy hoạch các Điểm đấu nối vào quốc lộ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Để đảm bảo an toàn giao thông và góp phần nâng cao năng lực khai thác trên các tuyến quốc lộ, nhất là từ khi Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực đến nay, Bộ Giao thông vận tải có nhiều văn bản hướng dẫn và đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và đấu nối đường giao thông công cộng địa phương, khu công nghiệp, khu thương mại, khu dân cư, khu hành chính …, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào quốc lộ (dưới đây gọi chung là đấu nối vào quốc lộ).

Thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải vận tải đã ban hành  Thông tư số 186/2004/NĐ-CP">13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định trên. Sau một thời gian thực hiện, công tác tổ chức giao thông và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đã có chuyển biến tích cực, một số địa phương như thành phố Hải Phòng, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Tiền Giang … đã gửi hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải để thỏa thuận quy hoạch các Điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn lãnh thổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành, tiếp tục giao đất, cho thuê đất hoặc cấp giấy phép xây dựng các công trình, dự án liền kề với hành lang an toàn đường bộ sau đó gửi công văn đến Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị được đấu nối vào quốc lộ. Việc đề nghị thỏa thuận đấu nối đơn lẻ như trên gây khó khăn cho công tác quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật các tuyến quốc lộ, phá vỡ quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ và phiền phức cho các chủ đầu tư.

Nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên và tiến tới chấm dứt các trường hợp xin đấu nối đơn lẻ như trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Không quy hoạch các khu công nghiệp, khu thương mại, khu dân cư, khu hành chính, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu … bám sát quốc lộ, phải dành đất làm đường gom nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ để hạn chế tối đa việc đấu nối trực tiếp vào quốc lộ. Chỉ đấu nối đường gom vào quốc lộ tại một số vị trí nhất định sau khi thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm chỉnh thực hiện Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành (gồm đại diện Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thương mại, Sở Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Công ty quản lý đường bộ trực tiếp quản lý tuyến quốc lộ qua địa phương đó) để thống kê, phân loại và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để xác định số lượng, vị trí và Khoảng cách các Điểm cần đấu nối hoặc nâng cấp quy mô đấu nối trên đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn và thỏa thuận một lần với Bộ Giao thông vận tải trước khi thực hiện.

2. Yêu cầu Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam khi lập dự án xây dựng mới quốc lộ phải căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành, của địa phương để báo cáo Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận trước với địa phương về số lượng, vị trí, Khoảng cách các Điểm đấu nối dọc lộ hai bên quốc lộ nhằm đảm bảo duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu của quốc lộ.

3. Xem xét và giải quyết các đề nghị đấu nối đơn lẻ đã đủ hồ sơ gửi đến Bộ trước ngày ban hành văn bản này. Từ sau ngày 01 tháng 5 năm 2006, Bộ Giao thông vận tải chỉ thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quy hoạch tổng thể các Điểm đấu nối với quốc lộ thuộc địa bàn; trường hợp cần thiết thì địa phương có thể lập quy hoạch các Điểm đấu nối trên từng tuyến quốc lộ để thỏa thuận trước.

4. Thủ tục thỏa thuận quy hoạch các Điểm đấu nối vào quốc lộ như sau:

4.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch nhu cầu đấu nối vào quốc lộ đến năm 2010 để thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải. Đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đúng với vị trí trong quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh xăng dầu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định tại Thông tư số 186/2004/NĐ-CP">13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải.

4.2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo: Bản danh Mục các Điểm đấu nối hiện có và số lượng các Điểm cần đấu nối mới;

b) Sơ đồ các Điểm đấu nối của từng tuyến quốc lộ trên địa bàn, trong đó thống kê đủ số lượng, vị trí và Khoảng cách giữa các Điểm đấu nối hiện có và các Điểm mới phát sinh. Yêu cầu về Khoảng cách các Điểm đấu nối dọc theo mỗi bên của đoạn tuyến quốc lộ như sau:

- Khoảng cách tối thiểu giữa hai Điểm đấu nối đường giao thông công cộng địa phương, đường vào, ra khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, khu hành chính … với quốc lộ không nhỏ hơn 1500m (một nghìn năm trăm mét) và có cấp kỹ thuật thấp hơn cấp kỹ thuật quy hoạch của quốc lộ cần đấu nối ít nhất một cấp,

- Khoảng cách tối thiểu giữa hai Điểm đấu nối cửa hàng kinh doanh xăng dầu:

+ Trong đô thị không nhỏ hơn 2km (hai kilômét)

+ Ngoài đô thị không nhỏ hơn 12km (mười hai kilômét)

- Đối với các vị trí có Điểm đấu nối đường vào, ra các khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, khu hành chính … ở lân cận hoặc trùng với vị trí quy hoạch các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì phải Điều chỉnh để tại vị trí đó chỉ tồn tại một Điểm đấu nối theo hướng ưu tiên cho vị trí đã có trước;

- Đối với tuyến đường bộ có quy chế khai thác riêng thì khi lập và thỏa thuận quy hoạch Điểm đấu nối phải tuân theo quy chế của tuyến đường đó;

- Đối với quốc lộ xây dựng mới thì áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2006 Đường ô tô yêu cầu thiết kế;

c) Bản thuyết minh của Tổng công tác liên ngành về giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 186/2004/NĐ-CP">13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải;

d) Bản sao Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e) Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ (Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính) trực tiếp quản lý tuyến quốc lộ;

g) Hồ sơ được lập thành nhiều bộ, trong đó:

- Gửi về Bộ Giao thông vận tải: 02 bộ;

Địa chỉ: Số 80 – Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

- Gửi về Cục Đường bộ Việt Nam: 01 bộ;

Địa chỉ: Số 106 – Thái Thịnh – Hà Nội.

5. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra cụ thể và có văn bản báo cáo để Bộ xem xét, quyết định về nội dung thỏa thuận quy hoạch các vị trí được phép đấu nối trên mỗi tuyến quốc lộ.

6. Khi cần mở hoặc nâng cấp các vị trí đấu nối có trong quy hoạch đã thỏa thuận, chủ đầu tư hồ sơ theo quy định, làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện.

7. Yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ thuộc các Khu Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp đấu nối trái phép, các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện gấp công tác quy hoạch Điểm đấu nối vào quốc lộ nhằm hỗ trợ có hiệu quả để ngành Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác quản lý tiêu chuẩn các quốc lộ và sự bền vững của công trình giao thông đường bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Đào Đình Bình (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục GĐ&QLCLCTGT;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Vụ KHĐT, Vụ Vận tải;
- Thanh tra Bộ;
- Các Sở GTVT, Sở GTCC các tỉnh, thành phố;
- Các Khu quản lý đường bộ;
- Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT;
- Công ty TV thiết kế GTVT phía Nam;
- Lưu VT, Vận tải (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2241/BGTVT-VT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2241/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/04/2006
Ngày hiệu lực 24/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2241/BGTVT-VT Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2241/BGTVT-VT Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2241/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành 24/04/2006
Ngày hiệu lực 24/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2241/BGTVT-VT Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ

Lịch sử hiệu lực Công văn 2241/BGTVT-VT Thủ tục thỏa thuận giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ

  • 24/04/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/04/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực