Công văn 2243/BCT-TTTN

Công văn 2243/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2243/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/BCT-TTTN
V/v: điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

n cNghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 ca Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên B Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ s; cơ chế hình thành, quản lý, sdụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch s39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định vphương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý sử dng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Ngh đnh s 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt Thông tư s 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phi trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cCông văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 439/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về quản , điều hành giá xăng dầu;

Căn cứ Công văn s 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 cửa Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 74/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính vthuế nhập khu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cCông điện s 240/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Thtướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm v sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mu Tuất 2018;

Căn cứ Công văn số 298/BTC-QLG ngày 22 tháng 3 năm 2018 cửa Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2018 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2018 (sau đây gọi tt là k công bố) và căn cứ nguyên tc tính giá cơ stheo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch s39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư Liên tịch s 90/2016/TTLT-BTC-BCT;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ scác mặt hàng xăng du tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 08/3/2018 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/ lít,kg)

Chênh lệch giữa cơ sở kỳ công bố với cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít,kg)

%

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5 RON92

19.044

19.009

-35

-0,18

2. Dầu điêzen

15.808

15.893

+85

+0,54

3. Dầu hỏa

15.013

14.594

-419

-2,79

4. Dầu Madút 180CST 3.5S

12.580

12.624

+44

+0,35

I. Trước những diễn biến giá thành phm xăng dầu thế gii trong thời gian gn đây và thực hiện, điu hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự qun lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình n giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đi với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sdụng Quỹ Bình n giá xăng dầu đi với các mặt hàng xăng dầu

- Xăng E5 RON92: 669 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 177 đng/t;

- Dầu ha: 34 đồng/lít;

- Dầu madút: 96 đng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và ch sdụng Quỹ Bình n giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, g bán các mt hàng xăng du tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức g:

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.340 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 15.716 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 14.560 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 12.528 đồng/kg.

II. Thực hiện chỉ đạo của Phó Th tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại công văn số 439/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 01 năm 2018 vviệc theo dõi tình hình tiêu thụ xăng RON95... trong Quý I/2018 để công bố giá cơ s các mt hàng xăng dầu phù hợp với thtrường và quy định của pháp luật. Thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đc thực hiện nhiệm vsau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (trong Quý I/2018, không tăng thuế, g, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước qun lý). Qua theo dõi, giám sát, giá xăng RON95 trên thị trường thế gii kỳ điều hàng này bình quân là 76,183 USD/thùng và căn c biến động tgiá ngoại tệ trong 15 ngày qua, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đề nghcác thương nhân chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu ở mức 92 đng/lít xăng RON95 và giữ n định giá bán xăng RON95 như hiện hành.

III. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2018.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Ktừ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2018, là thời đim Liên Bộ Công Thương - Tài chính công b giá cơ sở kỳ công btại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng du do thương nhân đu mối kinh doanh xăng dầu quyết đnh phù hợp với các quy định tại Nghị định s 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đu mi kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện vLiên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT. TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2243/BCT-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2243/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2243/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2243/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2243/BCT-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Lộc An
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2243/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2243/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu

            • 23/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực