Công văn 2262/BNV-CQĐP

Công văn 2262/BNV-CQĐP năm 2019 thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2262/BNV-CQĐP 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/BNV-CQĐP
V/v triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

nh gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đ có cơ sở thực tiễn thực hiện việc xây dựng Thông tư, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số việc sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá thuận lợi, khó khăn về việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch s 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời đề xuất các nội dung cần hướng dẫn tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu tại điểm 1 Công văn này (có Đ cương gửi kèm) đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2019 theo đường Công văn và địa chỉ hòm thư điện t: [email protected].

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số   /BNV-CQĐP ngày  /  /2019 của Bộ Nội vụ)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC-UBND

…….., Ngày…… tháng….. năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

I. CÁC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

1. Về chức trách và tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ của công chức xã phường, thị trấn: số lượng, chất lượng, việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh;

2. Về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

a) Việc thực hiện các quy định về tuyển dụng: căn cứ tuyển dụng, điều kiện, phương thức, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ trúng tuyển, thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức tuyển dụng cấp xã....

b) Việc tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt: điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; việc xếp lương, tập sự đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai

a) Đối với các quy định về chức trách, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn

b) Đối với các quy định về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

c) Đề xuất các giải pháp khắc phục

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

1. Về cán bộ cấp xã: chức danh công chức cấp xã, xếp lương đối với công chức xã.

2. Về công chức cấp xã: xếp lương công chức, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức xã

3. Về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố: quy định về s lượng, chức danh, mức phụ cấp đi với từng chức danh

4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp khắc phục

III. ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN HƯỚNG DẪN TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/NĐ-CP

1. Các quy định về việc tuyển dụng, xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.

2. Các quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

3. Các quy định khác.

 


Nơi nhận:
-
- Bộ Nội vụ;
- Lưu:

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2262/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2262/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2262/BNV-CQĐP 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2262/BNV-CQĐP 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2262/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2262/BNV-CQĐP 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2262/BNV-CQĐP 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

           • 23/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực