Công văn 2280/VPCP-CN

Công văn 2280/VPCP-CN năm 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2280/VPCP-CN 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/VPCP-CN
V/v gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể.

Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay: Thay thế Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ bằng Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

Văn phòng Chính phủ xin gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 nêu trên để Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, T.lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b). L
M

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TCHỨC
NAME OF ORGANIZATION

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

 

TỜ KHAI

Cấp lại giấy chứng nhận/sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin

Application for reissuing certificate/Amending information in issued certificate

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/APPLICANT

1. Tên/Full name: …………………………………………………………………………………..

2. Quốc tịch/Nationality: ……………………………………………………………………………

3. Địa chỉ/Address: …………………………………………………………………………………

4. Điện thoại/Tel: ……………………………………………………………………………………

II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP/ISSUED CERTIFICATE

1. Số/No: …………………………………………………………………………………………….

2. Ngày Cấp/Date of issued: ………………………………………………………………………

3. Nội dung đăng ký/Registration information: …………………………………………………..

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ/REQUEST

Cấp lại giấy chứng nhận/Reissue

Lý do cấp li/Reason(s): …………………………………………………………..

Sửa chữa, bsung, điều chỉnh thông tin/Additional or amended information

- Nội dung sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh/Details: ……………………………..

- Lý do sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh/Reason(s): ……………………………...

 

Tài liu gửi kèm theo Tờ khai/ Attachments:

Ngày  tháng  năm
Date  month  year
NGƯỜI Đ NGHỊ/APPLICANT
(
Ký/đóng du)/(Signature/seal)

 

Tôi xin cam đoan các thông tin trong Tờ khai là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong Tờ khai này.

I declare that all particulars supplied in this application are correct and complete and shall fully be responsible for the provided information.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2280/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2280/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2280/VPCP-CN 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2280/VPCP-CN 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2280/VPCP-CN
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýMai Tiến Dũng
       Ngày ban hành22/03/2019
       Ngày hiệu lực22/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2280/VPCP-CN 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2280/VPCP-CN 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP

            • 22/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực