Công văn 2285/UBND-STC

Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 2285/UBND-STC 2020 quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2285/UBND-STC
V/v quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2054/STC-QLCS ngày 08/04/2020, báo cáo bổ sung tại Văn bản số 3217/STC-QLCS ngày 25/05/2020 về việc quản lý tài sản là nhà sinh hoạt cộng đồng được bố trí từ phần diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư tái định cư giao UBND xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện một số công việc như sau:

1. Giao UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện: Sau khi tiếp nhận tài sản công là diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư tái định b trí sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng, UBND xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng và kê khai, báo cáo theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước quy định tại Mục 3 Chương III Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chương II Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, văn bản giao tài sản công của UBND Thành phố và quy định của pháp luật khác có liên quan. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý nhà sinh hoạt cộng đồng này theo đúng mục đích, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Chủ trì, phối hp với Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND các xã, phường, thị trấn) các thủ tục về đất đai theo quy định đối với diện tích nhà tầng 1 thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư tái định cư giao UBND xã, phường, thị trấn quản lý, bố trí sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

3. Việc vận hành, bảo trì, sửa chữa đối với nhà sinh hoạt cộng đồng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công,  quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và pháp luật khác có liên quan. Nguồn kinh phí vận hành, bảo trì, sửa chữa do cộng đồng dân cư tại chung cư tái định cư đóng góp; hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo phân cấp (nếu có) và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính và Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc báo cáo UBND Thành phố đối với các nội dung vượt thm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PCVPP.V.
Chiến, TKBT, TH, ĐT;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2285/UBND-STC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2285/UBND-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2020
Ngày hiệu lực09/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2285/UBND-STC 2020 quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2285/UBND-STC 2020 quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2285/UBND-STC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành09/06/2020
        Ngày hiệu lực09/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2285/UBND-STC 2020 quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2285/UBND-STC 2020 quản lý diện tích thuộc sở hữu nhà nước làm nhà sinh hoạt Hà Nội

           • 09/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực