Công văn 230/TCHQ-GSQL

Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 230/TCHQ-GSQL
V/v: Báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Để có thông tin, số liệu giúp cho công tác quản lý hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện và công tác quản lý hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất như sau:

1. Báo cáo thống kê hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tháng, gồm:

1.1. Biểu mẫu 1: Báo cáo thống kê tạm nhập tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa, chưa thanh khoản;

1.2. Biểu mẫu 2: Thống kê hàng tạm nhập chưa tái xuất, còn tồn đọng tại cửa khẩu quá 15 ngày, 30 ngày, 90 ngày;

1.3. Biểu mẫu 3: Thống kê hàng tạm nhập tái xuất vi phạm.

2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trên địa bàn, nêu những mặt được, mặt hạn chế, mặt hàng trọng điểm, khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất kiến nghị cơ chế, chính sách và các biên pháp quản lý liên quan đến thủ tục hải quan.

3. Thời gian báo cáo như sau:

Các đơn vị tổ chức theo dõi, thống kê, báo cáo hàng tháng gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) bằng văn bản và file mềm (excel.xls) gửi vào địa chỉ mail: [email protected] trước ngày 05 của tháng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Biểu mẫu 1

CỤC HẢI QUAN.....

Báo cáo thống kê hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tháng .../năm...

(Theo công văn số 230/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2012)

STT

Nhóm hàng/mặt hàng

Tạm nhập

Tái xuất

Tổng số TK

Tổng lượng

Tổng trị giá (USD)

Tổng số cont

Tổng số TK

Tổng lượng

Tổng trị giá (USD)

Tổng số cont

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Thực phẩm đông lạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hàng đã qua sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phế liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rượu bia, đồ uống

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thuốc lá

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo

STT

Nhóm hàng/mặt hàng

Chuyển tiêu thụ nội địa

Chưa thanh khoản

Tổng số TK

Tổng lượng

Tổng trị giá (USD)

Số thuế phải nộp (VNĐ)

Tổng số TK

Tổng lượng

Tổng trị giá (USD)

Lý do

Thuế NK

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

(10)

1

Thực phẩm đông lạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hàng đã qua sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phế liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rượu bia, đồ uống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thuốc lá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày....tháng....năm......

Cục trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

- Tờ khai tạm nhập/ tái xuất làm thủ tục tại đơn vị nào thì đơn vị đó báo cáo.

- Nhóm hàng trong biểu thống kê được xác định theo chương, các nhóm hàng đã nêu chỉ là ví dụ, Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để thống kê báo cáo về Tổng cục

- Các cột 4, 8, 12, 18: Tổng số lượng ghi theo loại hàng: tấn/bộ/chiếc...

- File mềm (excel.xls) gửi vào hộp thư: [email protected]

 

Biểu mẫu 2

CỤC HẢI QUAN.....

Thống kê hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cửa khẩu tháng .../năm...

(Theo công văn số 230/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2012)

STT

Tồn động quá 15 ngày

Tổn đọng quá 30 ngày

Tồn đọng quá 90 ngày

Nhóm hàng/mặt hàng

Số lượng cont

Cửa khẩu

Lý do

Nhóm hàng/mặt hàng

Số lượng cont

Cửa khẩu

Lý do

Nhóm hàng/mặt hàng

Số lượng cont

Cửa khẩu

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày....tháng....năm......

Cục trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

- Hàng chưa tái xuất tồn đọng tại cửa khẩu: Hàng hoá đã mở tờ khai tái xuất nhưng quá hạn mà chưa xuất hoặc hàng tạm nhập quá thời hạn lưu tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP

- Các cột 3,7,11: nếu là hàng rời, hàng không đóng trong cont thì báo cáo theo đơn vị tính quy định tại Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam

- File mềm (excel.xls) gửi vào hộp thư: [email protected]

 

Biểu mẫu 3

CỤC HẢI QUAN.....

Thống kê hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất vi phạm tháng .../năm...

(Theo công văn số 230/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2012)

STT

Nhóm hàng/mặt hàng

Tổng số vụ việc (tờ khai)

Trị giá (USD)

Nội dung vi phạm và hình thức xử lý

Quá hạn thanh khoản

Tạm nhập hàng cấm

Tạm nhập hàng không đúng khai báo

Vi phạm khác

 

Tổng số tờ khai

Xử lý/Số tiền phạt (VNĐ)

Tổng số tờ khai

Xử lý/Số tiền phạt (VNĐ)

Tổng số tờ khai

Xử lý/Số tiền phạt (VNĐ)

Tổng số tờ khai

Xử lý/Số tiền phạt (VNĐ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày....tháng....năm......

Cục trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 230/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu230/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2012
Ngày hiệu lực17/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 230/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu230/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành17/01/2012
        Ngày hiệu lực17/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái

              Lịch sử hiệu lực Công văn 230/TCHQ-GSQL báo cáo tình hình quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái

              • 17/01/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/01/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực