Công văn 2305/VPCP-KGVX

Công văn 2305/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2305/VPCP-KGVX 2019 kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của B VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 327/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018, ý kiến các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 946/BKHĐT-LĐVX ngày 14 tháng 02 năm 2019), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 379/LĐTBXH-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2019), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 602/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 02 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 283/BTP-PLHSHC ngày 23 tháng 01 năm 2019), Ngoại giao (Công văn số 374/BNG-NGVH-UNESCO ngày 29 tháng 01 năm 2019), Tài chính (Công văn số 1492/BTC-HCSN ngày 30 tháng 01 năm 2019) và Ban Tuyên giáo Trung ương (Công văn số 5947-CV/BTGTW ngày 26 tháng 02 năm 2019), về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo đảm phù hợp với kế hoạch, tiến độ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết s 33-NQ/TW theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; trong đó phân tích, làm rõ kết quả, khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao, đồng thời đề xuất việc dừng thực hiện, điều chỉnh nội dung hoặc bổ sung các nhiệm vụ mới, các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c)
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, LĐTBXH, GDĐT, TP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, CN, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX(3),
đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2305/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2305/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2305/VPCP-KGVX 2019 kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2305/VPCP-KGVX 2019 kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2305/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2305/VPCP-KGVX 2019 kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2305/VPCP-KGVX 2019 kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực