Công văn 2316/BTTTT-KHTC

Công văn 2316/BTTTT-KHTC năm 2020 về đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2316/BTTTT-KHTC 2020 thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/BTTTT-KHTC
V/v đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản;
- Các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 hưng dẫn thực hiện Đán; Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2404/BTC-HCSN ngày 04/3/2020 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án.

Triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021, Bộ TTTT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị để xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021, cụ thể:

1. Về nội dung nhiệm vụ kế hoạch:

Căn cứ mục tiêu, nội dung Đán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg để đề xuất nội dung kế hoạch, bao gồm:

a) Nhiệm vụ 1: “Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

b) Nhiệm vụ 2: “Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

c) Nhiệm vụ 3: “Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” (bao gồm kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác tuyên truyền).

2. Về biểu mẫu kế hoạch và thuyết minh: Bộ TTTT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ TTTT để lập và thuyết minh kế hoạch đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư.

3. Về quản lý tài chính thực hiện Đề án: Bộ TTTT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Văn bản số 2404/BTC-HCSN ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đán để thuyết minh, xây dựng dự toán thực hiện cho các nhiệm vụ cụ thể của Đề án (tng hợp vào biu mu kèm theo công văn này).

4. Thời hạn gửi kế hoạch:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch về Bộ TTTT (đồng gửi qua địa chỉ email [email protected]) trước ngày 05/7/2020. Sau thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị chưa gửi kế hoạch, xem như không đăng ký tham gia thực hiện Đề án năm 2021 (Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản khi gửi đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án, đề nghị phải có ý kiến thống nhất của cơ quan chủ quản).

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ TTTT sẽ tổ chức rà soát, tổng hợp để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch thực hiện Đán năm 2021 theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Lưu VT, KHTC (200)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2021
(Kèm theo Công văn s: 2316/BTTTT-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Đối tượng thụ hưởng

Hình thức thể hiện

KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN (1.000đ)

Cơ sở xây dựng dự toán (căn cứ điểm, khoản, Điều, tại...)

GHI CHÚ

Đơn vị tính

Số lưng/ngày công

Mức chi/đơn giá

Thành tiền

I

Nhiệm vụ 1: “Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi tchức các lp bồi dưỡng, tập hun

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm vụ 2: “Xây dựng chủ đề, biên soạn, tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi xây dựng chủ đề, tài liệu từ các nguồn

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi nghiên cứu, xây dựng tài liệu bằng tiếng dân tc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi nghiên cứu, xây dựng tài liệu bng tiếng nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi sưu tầm, biên dịch tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhim vụ 3: “Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền trên báo in, tạp chí in

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi tuyên truyền trên báo điện tử, tạp chí trí điện tử, trang TTĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi tuyên truyền trên báo nói, báo hình

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi tuyên truyền bằng xuất bản phẩm In

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi tuyên truyền bằng xuất bản phm điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi tuyên truyền bằng các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Hình thức ……

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Hình thức

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... Ngày tháng năm 2020

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG QUAN

 

Ghi chú: (*): Căn cứ lp d toán:

 

Nếu là khoản chi theo tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì ghi rõ mục, khoản, điều áp dụng; số văn bản, cơ quan ban hành.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2316/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2316/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2020
Ngày hiệu lực23/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(02/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2316/BTTTT-KHTC

Lược đồ Công văn 2316/BTTTT-KHTC 2020 thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2316/BTTTT-KHTC 2020 thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2316/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Vĩnh Bảo
        Ngày ban hành23/06/2020
        Ngày hiệu lực23/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (02/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2316/BTTTT-KHTC 2020 thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2316/BTTTT-KHTC 2020 thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc tôn giáo

              • 23/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực