Công văn 2324/BHXH-VP

Công văn 2324/BHXH-VP năm 2014 kết luận của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Nội dung toàn văn Công văn 2324/BHXH-VP 2014 kết luận Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2324/BHXH-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BHXH BỘ QUỐC PHÒNG

Ngày 06/6/2014, Tổng Giám đốc đã chủ trì buổi m việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, các ban: Kế hoạch và Đầu tư, Thu, Tài chính - Kế toán, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ - Thẻ, Pháp chế; Giám đốc, Phó Giám đốc và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo của BHXH Bộ Quốc phòng, các ý kiến phát biểu, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết luận:

- Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác BHXH, BHYT trong quân đội thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt, quan tâm sâu sắc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và nỗ lực phấn đấu của BHXH Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trong quân đội và thân nhân quân nhân.

- Đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, các đơn vị của BHXH Việt Nam phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc theo nội dung kết luận trong cuộc họp, trong đó tập trung giải quyết kịp thời một số nội dung sau:

1. Ban Thực hiện chính sách BHXH:

a) Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp trong quân đội di chuyển hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp TNLĐ, BNN về hưởng tại nơi cư trú theo đúng quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam. Trường hợp cá nhân chưa nhập được hộ khẩu, trong khi chờ cá nhân hoàn chỉnh thủ tục nhập khẩu theo quy định, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn tiếp nhận hồ sơ, chi trả chế độ BHXH theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Thu và các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc giải quyết các chế độ BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong quân đội đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ bảo lưu.

2. Ban Thu:

Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức thu BHXH tự nguyện đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, hoàn thành trước 31/7/2014.

3. Ban Sổ - Thẻ:

a) Hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục cấp sổ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, người lao động hưởng lương từ ngân sách quốc phòng trong toàn quân theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 của BHXH Việt Nam kể từ ngày 01/01/2015.

b) Đề xuất phương án chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố cấp thẻ BHYT đối với các trường hợp sai lệch về họ, tên đệm, ngày tháng năm sinh giữa hồ sơ hưởng các chế độ BHXH với chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu đã được BHXH Bộ Quốc phòng xác nhận.

c) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và BHXH Bộ Quốc phòng tham mưu cho Lãnh đạo Ngành có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Quốc phòng về việc cung cấp dữ liệu cấp thẻ BHYT của thân nhân quân nhân để xử lý việc cấp thẻ trùng.

4. Ban Thực hiện chính sách BHYT:

a) Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố trước ngày 30/11 hàng năm báo cáo danh sách cơ sở KCB BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh, thành phố về BHXH Việt Nam để thông báo cho BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị toàn quân biết, lựa chọn nơi đăng ký ban đầu phù hợp, đúng quy định.

b) Định kỳ đầu tháng thứ 3 của mỗi quý thông báo cho BHXH Bộ Quốc phòng chi phí đa tuyến đi của quý trước để BHXH Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

c) Việc chuyển tuyến chuyên môn giữa cơ sở KCB BHYT quân y và dân y được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở quân y KCB BHYT cho BHXH Việt Nam để thông báo trong toàn ngành biết, phối hợp thực hiện. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bảo đảm cân đối thẻ BHYT về cơ sở quân y KCB BHYT với số lượng và cơ cấu hợp lý; tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về BHYT.

d) Có văn bản nhắc nhở BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT trong thủ tục KCB (thẻ BHYT của thân nhân quân nhân do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành không có ngày, tháng sinh); bảo đảm đúng, đủ quyền lợi BHYT và giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đúng quy định đối với người tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ BHYT.

đ) Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố và phối hợp với Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam tiếp tục phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT giai đoạn 2 theo đúng quy định của Bộ trưởng Quốc phòng về Đề án này. Ban Thực hiện chính sách BHYT tăng cường công tác kiểm tra, chủ động chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố tổ chức KCB và bảo đảm quyền lợi KCB theo chế độ BHYT đối với quân nhân, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Định kỳ hằng quý báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, thống kê, tổng hợp chi phí KCB BHYT trong toàn quốc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa cơ quan BHXH với các cơ sở KCB; đồng thời hỗ trợ và phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng để cùng triển khai.

5. Ban Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn BHXH Bộ Quốc phòng lập dự toán thu, chi BHXH, BHYT hằng năm trước ngày 30/6 năm trước năm kế hoạch để BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện lập dự toán thu, chi kịp thời cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách quốc phòng; đồng thời hàng năm, trình Lãnh đạo Ngành tạm giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT cho BHXH Bộ Quốc phòng trước ngày 31/12 để có cơ sở báo cáo Bộ Quốc phòng giao cho các đơn vị trong toàn quân.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, rà soát, trình Lãnh đạo Ngành báo cáo Bộ Tài chính cấp kinh phí hoạt động quản lý BHYT hằng năm cho Bộ Quốc phòng trên cơ sở dự toán và thuyết minh nội dung chi cụ thể của BHXH Bộ Quốc phòng.

c) Trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt bố trí đủ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2014 cho BHXH Bộ Quốc phòng theo tổng mức đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc trụ sở mới của BHXH Bộ Quốc phòng.

6. Về một số vấn đề khác:

a) Nhất trí với đề xuất của BHXH Bộ Quốc phòng về việc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện quyết toán kinh phí thu, chi năm 2013 với BHXH Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động đang phục vụ trong Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ.

b) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn,... liên quan đến nghiệp vụ của Ngành, thành phần mời có các bộ phận nghiệp vụ liên quan của BHXH Bộ Quốc phòng.

c) BHXH Bộ Quốc phòng liên hệ, đề xuất để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thăm, tặng quà cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.

Trên đây là ý kiến kết luận của Tổng Giám đốc, đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thực hiện”.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Các đơn vị: Thu, CSXH, CSYT, CNTT, Sổ - Thẻ, TCKT, KHĐT, PC (để t/hiện);
- BHXH Bộ Quốc phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, TH (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2324/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2324/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2324/BHXH-VP 2014 kết luận Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2324/BHXH-VP 2014 kết luận Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2324/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2324/BHXH-VP 2014 kết luận Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2324/BHXH-VP 2014 kết luận Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

           • 30/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực