Quyết định 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ

Quyết định 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ, Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ và Quy chế làm việc để giúp việc cho Tổ Công tác liên ngành giải quyết hồ sơ đất đai do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ,Tổ Tiếp nhận hoàn trả hồ sơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ NGHIỆP VỤ, TỔ TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ HỒ SƠ VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐỂ GIÚP VIỆC CHO TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập 04 (bốn) Tổ Nghiệp vụ, 01 (một) Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ và ban hành Quy chế làm việc để giúp việc cho Tổ Công tác liên ngành giải quyết hồ sơ đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1. Các thành viên của các Tổ Nghiệp vụ và Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ là các chuyên viên, nhân viên của các Phòng Ban chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo danh sách đính kèm.

2. Danh sách thành viên Tổ Nghiệp vụ và Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ được điều chỉnh, bổ sung khi có yêu cầu thay đổi về nhân sự.

Điều 2. Tổ Nghiệp vụ và Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ có chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9 của Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 372/QĐ-TNMT-KH ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Nhóm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, Nhóm nghiệp vụ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ Công tác liên ngành, các thành viên của Tổ Nghiệp vụ và Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VP, QHSDĐ

Q. GIÁM ĐỐC
Đào Anh Kiệt

 

DANH SÁCH

TỔ NGHIỆP VỤ VÀ TỔ TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ HỒ SƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. CÁC TỔ NGHIỆP VỤ:

Tổ số

Họ và Tên

Nơi công tác

Chức vụ

01

Trương Văn Út

Lê Thị Kim Quyên

Nguyễn Thanh San

Trần Ngọc Bách

Phòng QHSDĐ

-nt-

Phòng Kế hoạch

-nt-

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

02

Phạm Thị Hồng Vân

Ngô Huy Phan

Nguyễn Trí Bửu

Phòng QHSDĐ

-nt-

Phòng Kế hoạch

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

03

Lý Thị Kim Loan

Châu Nguyễn Thanh Diễm

Võ Thị Kim Thủy

Phòng QHSDĐ

-nt-

Phòng Kế hoạch

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

04

Nguyễn Tuyết Phương

Cao Thị Kim Anh

Huỳnh Thái Ngọc

Phòng QHSDĐ

-nt-

Phòng Kế hoạch

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

Phân công địa bàn giải quyết hồ sơ của các tổ nghiệp vụ như sau:

Tổ số 1: quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh;

Tổ số 2: quận 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn;

Tổ số 3: quận 4, 5, 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi;

Tổ số 4: quận 6, 8, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, huyện Bình Chánh.

II. TỔ TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ HỒ SƠ:

Số TT

Họ Và Tên

Nơi công tác

Chức vụ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Hoàng Hữu Môn

Võ Phước Hảo

Trần Huy Khương

Vũ Thị Thanh Tâm

Trần Võ Ngọc Diệu

Lê Thị Kim Quyên

Ngô Huy Phan

Châu Nguyễn Thanh Diễm

Cao Thị Kim Anh

Nguyễn Bảo Thi

Nguyễn Lập Đoàn

Phòng QHSDĐ

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

Phòng Kế hoạch

Văn phòng Sở

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Nhiệm vụ của Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ là thực hiện các công việc giúp Tổ Công tác liên ngành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế phối hợp liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND Ngoài ra, còn thực hiện công tác thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện của các dự án được giao đất, cho thuê đất; đề xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư dự án và xử lý các chủ đầu tư dự án vi phạm chế độ quản lý sử dụng đất.

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA TỔ TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ HỒ SƠ VÀ TỔ NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Để bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, giúp Tổ Công tác liên ngành giải quyết hồ sơ đất đai thực hiện tốt nhiệm vụ, Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ và Tổ Nghiệp vụ làm việc theo các quy định sau:

I. ĐỐI VỚI TỔ TIẾP NHẬN VÀ HOÀN TRẢ HỒ SƠ:

1. Về phân công trực và thời gian làm việc:

- Tổ trưởng cử người luân phiên trực, mỗi buổi có ít nhất 01 người để hướng dẫn, tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ.

- Thời gian: Buổi sáng và biểu chiều thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Riêng thứ Bảy làm buổi sáng.

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

2. Yêu cầu khi hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ:

- Phải có thái độ nghiêm túc, hướng dẫn nhiệt tình, cặn kẽ, đúng quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ phải bảo đảm đúng, đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định. Phải xem xét sơ bộ hồ sơ, không được nhận thiếu hồ sơ sau đó yêu cầu bổ túc.

- Khi nhận hồ sơ phải viết biên nhận, ghi rõ thành phần hồ sơ đã nhận, hẹn ngày trả kết quả, ghi rõ ngày tháng nhận hồ sơ, ký nhận, ký nộp hồ sơ đầy đủ.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ:

- Trong ngày tiếp nhận hồ sơ phải nhập số liệu vào máy tình và ghi sổ sách để theo dõi, quản lý và chuyển giao hồ sơ cho Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ.

- Khi chuyển giao hồ sơ phải có ký nhận và ghi vào sổ sách, phiếu luân chuyển hồ sơ.

- Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cử người chuyên trách nhận lại hồ sơ từ Tổ Nghiệp vụ để gửi cho các thành viên Tổ Công tác liên ngành và sắp xếp lịch họp. Hồ sơ sau khi nhận lại từ Tổ Nghiệp vụ, chậm nhất 01 ngày sau phải gửi cho các thành viên Tổ Công tác liên ngành. Khi sắp xếp lịch họp Tổ Công tác liên ngành, phải bảo đảm hồ sơ đã được gửi trước đó 03 ngày.

4. Sau khi họp Tổ Công tác liên ngành:

- Sau khi Tổ Công tác liên ngành họp xong, gửi biên bản họp cho các thành viên.

- Trình ký hồ sơ: Sau khi nhận được hồ sơ trình ký của Tổ Nghiệp vụ, trong ngày phải chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng để kiểm tra, trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt.

5. Hoàn trả hồ sơ:

- Trả hồ sơ và kết quả tại nơi quy định.

- Khi trả hồ sơ và trả kết quả, phải ký nhận vào sổ sách, thu lại biên nhận hồ sơ đã cấp.

II. ĐỐI VỚI TỔ NGHIỆP VỤ:

1. Chuẩn bị hồ sơ họp Tổ Công tác liên ngành:

- Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ và phân công thành viên trong Tổ giải quyết hồ sơ thuộc địa bàn phụ trách.

- Chậm nhất 01 ngày sau khi nhận được hồ sơ, phải nghiên cứu kỹ nội dung hồ sơ và lập Báo cáo nội dung hồ sơ, chuyển cho Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để gửi cho thành viên Tổ Công tác liên ngành và sắp xếp lịch họp.

Báo cáo nội dung hồ sơ phải được ghi đầy đủ, nêu rõ những vấn đề cần xem xét có ý kiến của thành viên Tổ Công tác liên ngành. Nếu cần thiết mời các Sở Ngành khác ngoài những thành viên thường xuyên của Tổ Công tác liên ngành để tham dự họp, cần ghi rõ Sở Ngành nào và vấn đề cần có ý kiến.

2. Họp Tổ Công tác liên ngành:

- Khi Tổ Công tác liên ngành họp giải quyết hồ sơ, phải có ít nhất 02 người trong Tổ Nghiệp vụ cùng dự họp (gồm Tổ trưởng và thành viên) để báo cáo hồ sơ, đồng thời ghi biên bản.

- Khi báo cáo hồ sơ, phải có bản đồ hiện trạng vị trí khu đất để xem xét về vị trí, ranh giới, khả năng kết nối hạ tầng. Phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đầy đủ, nêu rõ các vấn đề cần xem xét có ý kiến của các thành viên Tổ Công tác liên ngành, nêu các căn cứ và đề xuất hướng giải quyết.

- Lập biên bản: Biên bản họp giải quyết hồ sơ được đánh máy, ký ngay tại cuộc họp. Nội dung biên bản phải thể hiện đầy đủ ý kiến của từng thành viên về những vấn đề có liên quan, cần viết ngắn gọn, đọc lại biên bản để mọi người cùng nghe trước khi ký.

3. Sau khi Tổ Công tác liên ngành họp xong:

- Chậm nhất 01 ngày sau khi Tổ Công tác liên ngành họp giải quyết hồ sơ, Tổ Nghiệp vụ phải hoàn tất tờ trình giải quyết hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo Phòng Quy hoạch sử dụng đất để kiểm tra, rà soát trình Ban Giám đốc Sở (Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành) ký duyệt.

- Hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng gồm 02 bộ riêng, thành phần hồ sơ sắp xếp theo thứ tự (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc để lưu và 01 bộ hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố) và phải có dự thảo quyết định hoặc văn bản chỉ đạo giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố. Khi trình Ban Giám đốc Sở, chỉ kèm 01 bộ hồ sơ.

(Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ tổ Nghiệp vụ để trình Lãnh đạo Phòng, quá trình tiếp nhận, luân chuyển phải ghi và ký đầy đủ trên Phiếu luân chuyển hồ sơ theo quy trình ISO.).

III. ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

1. Trưởng phòng quy hoạch sử dụng đất và các phó trưởng phòng (Lãnh đạo phòng):

Trưởng phòng phụ trách chung (có thể trực tiếp phụ trách một số tổ nghiệp vụ hoặc Tổ Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ) và phân công các phó trưởng phòng phụ trách các tổ nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ của Lãnh đạo Phòng Quy hoạch sử dụng đất:

- Thường xuyên kiểm tra các hồ sơ đã tiếp nhận thuộc địa bàn của Tổ Nghiệp vụ mà mình phụ trách, để kịp thời chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến chỉ đạo đối với Tổ Nghiệp vụ về báo cáo nội dung hồ sơ chuẩn bị đưa ra Tổ Công tác liên ngành họp.

- Khi họp Tổ Công tác liên ngành: Hồ sơ thuộc Tổ Nghiệp vụ nào thì phải có Lãnh đạo Phòng phụ trách Tổ Nghiệp vụ đó cùng dự họp, để cùng Tổ Nghiệp vụ báo cáo hồ sơ, đề xuất giải quyết, hoàn thiện biên bản họp.

- Sau khi họp Tổ Công tác liên ngành: Kiểm tra hồ sơ do Tổ Nghiệp vụ và ký trình Ban Giám đốc Sở (Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành) duyệt tờ trình trình Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 01 ngày sau khi nhận hồ sơ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các biểu mẫu:

Ban hành kèm theo Quy chế này là các biểu mẫu gồm thư mời họp Tổ Công tác liên ngành, Báo cáo nội dung hồ sơ, Biên bản họp Tổ Công tác liên ngành, Công văn trình giải quyết hồ sơ, dự thảo các văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và một số biểu mẫu khác. Khi giải quyết hồ sơ, phải thực hiện trên cơ sở các biểu mẫu này để việc giải quyết các hồ sơ được thống nhất, thuận lợi, nhanh chóng.

2. Triển khai thực hiện:

Trưởng phòng Quy hoạch sử dụng đất tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi bổ sung thì báo cáo đề xuất Giám đốc Sở xem xét quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu233/QĐ-TNMT-QHSDĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ

Lược đồ Công văn 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ,Tổ Tiếp nhận hoàn trả hồ sơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ,Tổ Tiếp nhận hoàn trả hồ sơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu233/QĐ-TNMT-QHSDĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐào Anh Kiệt
        Ngày ban hành24/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ,Tổ Tiếp nhận hoàn trả hồ sơ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 233/QĐ-TNMT-QHSDĐ thành lập Tổ Nghiệp vụ,Tổ Tiếp nhận hoàn trả hồ sơ

            • 24/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực