Công văn 233/TTCP-PC

Công văn 233/TTCP-PC năm 2014 thực hiện Đề án 1 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 233/TTCP-PC 2014 hướng dẫn tăng cường giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 233/TTCP-PC
V/v thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1133/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện Đề án thứ 1 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (sau đây gọi tắt là Đề án 1-1133).

Để triển khai thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Đề án cần phải được tiến hành trong phạm vi cả nước, từ Trung ương tới địa phương. Thanh tra Chính nhủ hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung của Đề án tại các địa phương như sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh

Để triển khai thực hiện Đề án tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đặt ra, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh) như sau:

Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập. Thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh: Thanh tra, Sở Tư pháp, Sở văn hóa thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Đài phát thanh và truyền hình và một số thành phần khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án; báo cáo định kỳ được thực hiện theo kỳ tổng kết công tác năm và được gửi về Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (qua Thanh tra Chính phủ).

2. Nội dung thực hiện Đề án tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương mình, thông qua các hình thức:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại qua Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh huyện: phối hợp với các cơ quan này dành thời lượng nhất định để phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các hoạt động như mời chuyên gia để phổ biến, hướng dẫn về pháp luật khiếu nại, tố cáo; đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước, phản ánh gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo qua báo, tạp chí: chú trọng một số tờ báo lớn của địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể.

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân thuộc xã, phường, thị trấn

Năm 2014: Mỗi đơn vị cấp huyện chọn ít nhất 3 đơn vị cấp xã - nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, một số địa phương vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Từ 2015-2016: Việc phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện dưới hình thức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc hoặc lồng ghép vào chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc các hình thức phong phú khác.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ m công tác giáo dục, phổ biến pháp luật

Tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, gồm: cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các đoàn thể xã hội khác; Tổ trưởng tổ dân phố, Cụm trưởng cụm dân cư, Trưởng thôn, Trưởng bản, Già làng và những người có uy tín khác trong khu vực dân cư ở xã, phường, thị trấn...

d) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

- Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác này ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình.

3. Tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục, pháp luật khiếu nại, tố cáo

- Luật Khiếu nại, Nghị định số 75/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Luật Tố cáo và Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định liên quan đến tố cáo và giải quyết tố cáo.

- Một số văn bản pháp luật khác liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Tài liệu bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ:

+ Sách hỏi đáp pháp luật về khiếu nại; sách hỏi đáp pháp luật về tố cáo;

+ Sách tìm hiểu pháp luật về khiếu nại; sách tìm hiểu pháp luật về tố cáo;

+ Sách hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo;

+ Sách nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Tờ gấp tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Tờ gấp bằng tiếng dân tộc thiểu số tuyên truyền kiến thức cơ bản về pháp luật khiếu nại, tố cáo

+ Băng, đĩa tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ xây dựng và biên soạn các tài liệu nói trên và gửi bản mềm thông qua Website của Thanh tra Chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nhân bản và biên soạn cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương mình.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án

Trên cơ sở nội dung của Đề án đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt, Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án phù hợp với nội dung, từng loại đối tượng cụ thể trên địa bàn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện Đề án tại địa phương mình gửi về Ban chỉ đạo Đề án cấp Trung ương hằng năm hoặc theo yêu cầu.

6. Kinh phí thực hiện Đề án

Kính phí thực hiện Đề án 1-1133 do Ngân sách địa phương đảm nhiệm trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh về Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 để nghiên cứu, hướng dẫn.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, khu đô thị mới đường Trần Thái Tông, Yên Hòa, Cầu Giấy. Điện thoại: 0804.9042 hoặc 0804.8625

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận TQ Việt Nam;
- Đài Truyền hình Trung ương;
- Đài Tiếng nói Trung ương;
- Các thành viên BCĐ Đề án 1-1133;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố;
- Các Cục I, II, III, IV Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 1-1133
Nguyễn Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 233/TTCP-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu233/TTCP-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 233/TTCP-PC 2014 hướng dẫn tăng cường giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 233/TTCP-PC 2014 hướng dẫn tăng cường giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu233/TTCP-PC
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 233/TTCP-PC 2014 hướng dẫn tăng cường giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 233/TTCP-PC 2014 hướng dẫn tăng cường giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực