Công văn 2331/TCT-CS

Công văn 2331/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2331/TCT-CS 2016 thuế giá trị gia tăng cá tra phi lê đông lạnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 1162/CT-TTHT ngày 11/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với cơ sở sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng đến khâu đông lạnh phi lê cá tra:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với cơ sở sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng đến khâu đông lạnh phi lê cá tra thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế GTGT đối với sản phẩm thịt ghẹ luộc:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế sẽ có công văn hướng dẫn chung các Cục Thuế.

3. Thuế GTGT đối với Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều 10, Điều 11 và khoản 4 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên về khấu trừ thuế GTGT.

Theo nội dung tại công văn số 62/CV-NSTPTG ngày 7/4/2016 của Công ty nông sản thực phẩm Tiền Giang thì tiến độ thực hiện dự án xây dựng Nhà máy được duyệt là từ Quý 2/2009 đến Quý 4/2013, tuy nhiên trên thực tế thì đến Quý 4/2015, Dự án Nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản, thực phẩm mới được hoàn thành. Thời gian chênh lệch với tiến độ thực hiện là 24 tháng.

Theo cam kết của Công ty, khi việc xây dựng nhà máy đông lạnh hoàn thành sẽ sử dụng sản phm ở khâu nuôi trồng và mua cá tra của nông dân đ sản xuất sản phẩm chịu thuế, tuy nhiên, tại công văn của Cục Thuế có nêu trong năm 2014, Công ty sản xuất một lô sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh từ nguyên liệu tự nuôi để bán trong nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang kiểm tra, rà soát thực tế thực hiện của Công ty nông sản thực phẩm Tiền Giang vi các quy định, hướng dẫn nêu trên để xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn
Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2331/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2331/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày hiệu lực 30/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2331/TCT-CS 2016 thuế giá trị gia tăng cá tra phi lê đông lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2331/TCT-CS 2016 thuế giá trị gia tăng cá tra phi lê đông lạnh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2331/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày hiệu lực 30/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2331/TCT-CS 2016 thuế giá trị gia tăng cá tra phi lê đông lạnh

Lịch sử hiệu lực Công văn 2331/TCT-CS 2016 thuế giá trị gia tăng cá tra phi lê đông lạnh

  • 30/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực