Công văn 2334/TCT-CS

Công văn 2334/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2334/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2334/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời Công văn số 189/CT-THNVDT ngày 15/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất quy định:

“4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đi tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

- Tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

- Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

...5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì Khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Classic Mode (Việt Nam) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà làm việc và khu chế biến hải sản xuất khẩu theo Quyết định số 3256/QĐ-UB ngày 12/10/1996, thời hạn thuê đất từ ngày 29/09/1995 đến hết ngày 29/09/2015. Ngày 19/10/2015 (ngày công ty đã hết thời hạn thuê đất) công ty nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất. Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn 189/CT-THNVDT cụ thể: Công ty cổ phần Classic Mode (Việt Nam) không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2334/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2334/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày hiệu lực 30/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2334/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2334/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2334/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày hiệu lực 30/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2334/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2334/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất 2016

  • 30/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực