Công văn 2334/UBND-KH&ĐT

Công văn 2334/UBND-KH&ĐT năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 2334/UBND-KH&ĐT 2015 thực hiện pháp luật đầu tư xây dựng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2334/UBND-KH&ĐT
V/v: Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố;
- Các Sở, ngành trực thuộc Thành phố;
- Các Ban dự án trực thuộc Thành phố;
- Chủ đầu tư các dự án.

 

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 67/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015), Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ ban hành về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015), UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án thực hiện như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án theo đúng quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành.

2. Đối với những nội dung quy định của Luật còn chưa rõ, chưa quy định cụ thể, Chính phủ và các Bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhưng đảm bảo không trái quy định của Luật và quy định pháp luật mới ban hành.

3. Giao các Sở rà soát quy định pháp luật mới ban hành, cập nhật văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, đề xuất trình UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Sau khi Chính phủ và các Bộ, Ngành ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố giao:

- Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành Quy định về liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

- Thời gian thực hiện hoàn thành: Theo tiến độ ban hành Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, xây dựng Đề án về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành; trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 04 năm 2015. Trong trường hợp Chính phủ và các bộ, ngành chưa ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Sở Nội vụ đề xuất phương án tổ chức, nhân sự phù hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- CVP, PCVP UBNDTP;
- Lưu VP, SKH&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2334/UBND-KH&ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2334/UBND-KH&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực10/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2334/UBND-KH&ĐT 2015 thực hiện pháp luật đầu tư xây dựng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2334/UBND-KH&ĐT 2015 thực hiện pháp luật đầu tư xây dựng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2334/UBND-KH&ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành10/04/2015
        Ngày hiệu lực10/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2334/UBND-KH&ĐT 2015 thực hiện pháp luật đầu tư xây dựng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2334/UBND-KH&ĐT 2015 thực hiện pháp luật đầu tư xây dựng Hà Nội

           • 10/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực