Công văn 234/TCT-CS

Công văn 234/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 234/TCT-CS thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1755/CT-THNVDT ngày 13/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dựng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT. . .".

Tại Điều 14 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc lập hoá đơn như sau:

người bán phải lập hóa đơn khi ban hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá '.

Tại điểm 1 .2c8 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian đề kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót".

Tại khoản 5 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

"Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho.người mua theo quy định tại Nghị định này. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hoá đơn giao cho người mua".

Tại điểm 1 .2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

" 1.1 Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Pháp chế - Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Thuộc tính Công văn 234/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 234/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2012
Ngày hiệu lực 18/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 234/TCT-CS

Lược đồ Công văn 234/TCT-CS thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 234/TCT-CS thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 234/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 18/01/2012
Ngày hiệu lực 18/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 234/TCT-CS thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 234/TCT-CS thuế giá trị gia tăng

  • 18/01/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực