Công văn 2346/LĐTBXH-PC

Công văn 2346/LĐTBXH-PC năm 2016 đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2346/LĐTBXH-PC đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/LĐTBXH-PC
V/v đôn đc thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Cục: Quản lý lao động ngoài nước, An toàn lao động, Người có công, Phòng, chng tệ nạn xã hội, Việc làm, Bảo trợ xã hội, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- T
ng cục Dạy ngh;
- Các Vụ: Lao động - Tiền lương, Bảo hi
m xã hội, Kế hoạch - Tài chính, Bình đng giới;
- Thanh tra Bộ.

 

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật được giao tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Bộ yêu cầu các đơn vị:

Chđộng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực mà đơn vị mình được giao phụ trách. Nội dung kim tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật (quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi Tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) với các nội dung:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi Tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi Tiết, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản, tính khả thi của văn bản.

- Tình hình bảo đảm các Điều kiện cho thi hành pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phbiến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật.

- Tình hình tuân thủ pháp luật: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2016 đ tng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưng (đ b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2346/LĐTBXH-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2346/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 23/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2346/LĐTBXH-PC đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2346/LĐTBXH-PC đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2346/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Minh Huân
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 23/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2346/LĐTBXH-PC đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2346/LĐTBXH-PC đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016

  • 23/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực