Công văn 2348/BNN-VP

Công văn 2348/BNN-VP kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2348/BNN-VP 2014 kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm giải pháp 6 tháng cuối 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/BNN-VP
V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Thanh tra Bộ;

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; theo yêu cầu tại văn bản số 3247/VPCP-TH ngày 09/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp 6 tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị báo cáo theo các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2014

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (không nêu các công việc nội bộ của đơn vị); trong đó, nêu rõ những ưu điểm và kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế cần khắc phục, có số liệu chứng minh cụ thể và so sánh với cùng kỳ năm trước

b) Đánh giá việc thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2014, trong đó:

- Đánh giá tình hình thực hiện các đề án, văn bản QPPL được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng;

- Kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng;

c) Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, trong đó nêu cụ thể những đóng góp của Bộ vào kết quả chung đã đạt được.

Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị:

- Vụ Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch phát kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

- Vụ Pháp chế báo cáo tổng hợp tình hình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm và chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2014;

- Văn phòng Bộ báo cáo tổng hợp tình hình xây dựng các đề án, văn bản QPPL được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng trong 6 tháng cuối năm 2014;

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014;

- Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả Công tác cải cách hành chính của Bộ trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014;

- Thanh tra Bộ báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014

a) Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2014 thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (không nêu các công việc nội bộ của đơn vị)

b) Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm và kiến nghị phương hướng khắc phục hạn chế, tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014;

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo chuẩn bị báo cáo với nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm và gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Tổng hợp), đồng thời gửi kèm văn bản điện tử theo địa chỉ: phongtonghop.vpbnn@gmail.com trước ngày 25/5/2014 để tổng hợp, trình Bộ trưởng báo cáo Chính phủ đúng thời gian qui định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c. Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2348/BNN-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2348/BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2348/BNN-VP 2014 kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm giải pháp 6 tháng cuối 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2348/BNN-VP 2014 kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm giải pháp 6 tháng cuối 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2348/BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2348/BNN-VP 2014 kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm giải pháp 6 tháng cuối 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2348/BNN-VP 2014 kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm giải pháp 6 tháng cuối 2014

           • 16/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực