Công văn 2392/TCT-CS

Công văn 2392/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của các đơn vị nêu vướng mắc về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.”

- Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trong năm tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xut, kinh doanh được min thuế, giảm thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được hưởng min thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bt đu được min thuế, giảm thuế từ năm tính thuế tiếp theo.”

- Khoản 5 Mục III Phần H Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bt đu tính thời gian min thuế, giảm thuế tính liên tục k từ kỳ tính thuế đu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ s lỗ các kỳ tính thuế trước chuyn sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian min thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.”

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát trường hợp các doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng để hướng dẫn doanh nghiệp xác định thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2392/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2392/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2016
Ngày hiệu lực 01/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2392/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 01/06/2016
Ngày hiệu lực 01/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2392/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

  • 01/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực