Công văn 23TCT/ĐTNN

Công văn số 23TCT/ĐTNN về việc thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 23TCT/ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 23TCT/ĐTNN
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Bình
- Cục thuế tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 899CT/TTr1 ngày 22/11/2004 của Cục thuế tỉnh Nghệ An; số 839 BC/CT-QLDN ngày 17/12/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 trong liên danh KCT thi công dự án Quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: các bên hợp danh nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo Luật đầu tư nước ngoài; Bên hợp doanh Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước.

Căn cứ quy định trên thì đối với số lợi nhuận được chia của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) từ hợp đồng liên doanh KCT sau khi trừ đi phần thuế tạm nộp từ liên doanh (tương ứng với tỷ lệ chia lợi nhuận trong liên danh), Tổng công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong nước theo quy định tại Thông tư số 26/2001/NĐ-CP và 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCty XDCTGT4;
- Lưu VP (HC), B.ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 23TCT/ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 23TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 23TCT/ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 23TCT/ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 23TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 05/01/2005
Ngày hiệu lực 05/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 23TCT/ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 23TCT/ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 05/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực