Công văn 2406/BTC-NSNN

Công văn 2406/BTC-NSNN năm 2016 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Bc Giang

Về kinh phí tinh giản biên chế năm 2015 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ nêu tại văn bản số 2450/UBND-NC ngày 31/8/2015 và văn bản số 2763/UBND-NC ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở phương án tinh giản biên chế của Tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 4846/BNV-TCBC ngày 22/10/2015; Bộ Tài chính xác định nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tỉnh 588 triệu đồng, cao hơn so với số đề nghị của Tỉnh là 04 triệu đồng, do xác định lại mức lương bình quân 5 năm cho ông Hoàng Văn Miền (Ban Dân tộc).

Bộ Tài chính bổ sung kinh phí năm 2016 để thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 07 đối tượng bổ sung năm 2015 của Tỉnh 588 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền 588 triệu đồng theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo mẫu biểu quy định tại Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- STC tỉnh Bắc Giang;

- KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu: VT
, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2406/BTC-NSNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2406/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/02/2016
Ngày hiệu lực 23/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2406/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành 23/02/2016
Ngày hiệu lực 23/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2406/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2015 2016

  • 23/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực