Công văn 2406/VKSTC-V16

Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2406/VKSTC-V16 2019 phát động phong trào thi đua cán bộ thực hiện văn hóa công sở


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/VKSTC-V16
V/v phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương
.

Ngày 19/5/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện; xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Hưởng ứng phong trào thi đua nêu trên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; căn cứ Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, VKSND tối cao phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành như sau:

I. TÊN GỌI CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

Phong trào thi đua này có tên gọi là: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

II. NỘI DUNG VĂN HÓA CÔNG VỤ

1. Tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức

Công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, công chức, viên chức phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, phải trung thực, tận tụy, trách nhiệm và ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

- Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.

- Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

- Công chức, viên chức lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải thực sự công bằng, trách nhiệm, gương mẫu. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

2. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức

- Trong giao tiếp với người dân, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đồng nghiệp, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

- Đối với lãnh đạo cấp trên, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức, viên chức

- Công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

- Công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

- Công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

4. Trang phục của công chức, viên chức

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc trang phục theo đúng quy định của Ngành, bảo đảm gọn gàng, lịch sự, phải đi giày hoặc dép có quai hậu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của địa phương, đơn vị, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu về phong trào thi đua ở nơi công cộng; kiểm tra, chỉ đạo, bảo đảm phong trào thi đua đi đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng). Đồng thời xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ.

Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ nội dung phong trào thi đua này và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng để tổ chức phát động phong trào trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

2. Việc khen thưởng phong trào thi đua này gắn với khen thưởng phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo)
- Ban TĐKT TW (để báo cáo);
- Các đ/c lãnh đạo VKSND tối cao;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ quan, Hội đồng TĐKT ngành KSND;
- Trang tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tải);
- Lưu: VT, V16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Bùi Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2406/VKSTC-V16

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2406/VKSTC-V16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2406/VKSTC-V16

Lược đồ Công văn 2406/VKSTC-V16 2019 phát động phong trào thi đua cán bộ thực hiện văn hóa công sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2406/VKSTC-V16 2019 phát động phong trào thi đua cán bộ thực hiện văn hóa công sở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2406/VKSTC-V16
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýBùi Mạnh Cường
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2406/VKSTC-V16 2019 phát động phong trào thi đua cán bộ thực hiện văn hóa công sở

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2406/VKSTC-V16 2019 phát động phong trào thi đua cán bộ thực hiện văn hóa công sở

            • 05/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực