Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC

Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC năm 2016 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC kế hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao dự toán ngân sách 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/BVHTTDL-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, ththao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Công văn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung chủ yếu trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2016

Đánh giá và ước thực hiện Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành năm 2016 trong 06 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, bao gồm: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; ước cả năm 2016; đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. Cụ thể như sau:

I. VỀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỦA ĐẢNG, QUỐC HỘI VÀ NHÀ NƯỚC

Đánh giá tình hình xây dựng những Văn bản triển khai và thực hiện những Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển Ngành và các lĩnh vực. Trong đó, cần đánh giá sâu tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 95/2015/QH13 ngày 10/11/2015 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới...

II. VỀ HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH. Đánh giá tình hình ký kết và thực hiện các văn bản Điều ước quốc tế, trao đổi, thỏa thuận quốc tế, hợp tác quốc tế của ngành và lĩnh vực tại địa phương.

III. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ tri thức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến 2020” tại Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật” tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 30/5/2011..., khoa học công nghệ và môi trường; cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm và chống lãng phí; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; và công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao.

IV. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Đánh giá tình hình xây dựng và trình phê duyệt các Quy hoạch ngành, lĩnh vực về phát triển văn hóa, gia đình tại địa phương (theo hướng dẫn tại Biu 6 kèm theo Công văn này).

2. Đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu, chỉ tiêu 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2016 về bảo tồn, sưu tầm và phát huy di sản văn hóa; số lượng hiện vật bảo tàng được lưu giữ và trưng bày; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cụ thể về các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, công tác quản lý lễ hội, quảng cáo và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoạt động văn hóa phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nếu có); thư viện; điện ảnh (trong đó, đánh giá cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01/2014); nghệ thuật biểu diễn (trong đó, đánh giá cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 19/8/2014); bản quyền tác giả; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (trong đó, đánh giá cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 25/7/2014)... (các chỉ tiêu cụ thể và % theo hướng dẫn tại Biểu 1 kèm theo Công văn này).

3. Đánh giá tình hình xây dựng thiết chế văn hóa các cấp. Trong đó, cần đánh giá về tỷ lệ % thiết chế các cấp được xây dựng trong năm 2016 so với Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (Nhà văn hóa, rạp chiếu phim, nhà triển lãm) từ năm 2012-2020”; Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quy hoạch phát triển Văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt... (các chỉ tiêu cụ thể và % theo hướng dẫn tại Biu 1 và Biu 3 kèm theo Công văn này).

V. VỀ LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

Đánh giá việc triển khai hướng dẫn và thực hiện các quy định tại Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 (các chỉ tiêu cụ thể và % theo hướng dẫn tại Biểu 1 kèm theo Công văn này).

VI. VỀ THDỤC, THỂ THAO

1. Đánh giá tình hình xây dựng và trình phê duyệt các Quy hoạch ngành, lĩnh vực về phát triển thể dục thể thao tại địa phương (theo hướng dẫn tại Biểu 6 kèm theo Công văn này).

2. Đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2016 so với các Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”... (các chỉ tiêu cụ thể và % theo hướng dẫn tại Biểu 1 kèm theo Công văn này). Bao gồm:

2.1. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng như số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; tỷ lệ gia đình tập luyện thdục th thao; và slượng, chất lượng các giải thi đấu phong trào.

2.2. Thể thao thành tích cao như công tác xây dựng Kế hoạch và triệu tập các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tham dự các vòng loại Olympic và giải thi đấu quốc tế và trong nước; số lượng vận động viên cao cấp; số lượng các vận động viên trẻ được đào tạo, tập huấn; số lượng huy chương đạt được...

3. Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao các cấp. Trong đó, cần đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 (theo hướng dẫn tại Biểu 3 kèm theo Công văn này).

VII. VCÔNG TÁC DU LỊCH

1. Đánh giá tình hình xây dựng và trình phê duyệt các Quy hoạch phát triển du lịch của địa phương; Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch; Quy hoạch tổng thvà Quy hoạch chi Tiết các Đô thị du lịch, các Khu, Điểm du lịch quốc gia, các Khu, Điểm du lịch trọng Điểm của địa phương theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (theo hướng dn tại Biu 6 kèm theo Công văn này). Trong đó, đánh giá cụ thể về tình hình lập, trình phê duyệt Quy hoạch các Khu, Điểm du lịch quốc gia này theo quy định của Luật Du lịch năm 2005 (nêu rõ tiến độ, thuận lợi, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân).

2. Đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2016 so với các Mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và 07 Quy hoạch du lịch vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bao gồm: Số lượng khách du lịch (quốc tế và nội địa) theo các loại hình phương tiện (đường bộ, đường thủy, đường không); hoạt động quản lý lữ hành và lưu trú du lịch; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch (các chỉ tiêu cụ thể và % theo hướng dẫn tại Biu 1 kèm theo Công văn này).

3. Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch (theo hướng dẫn tại Biểu 3 kèm theo Công văn này): nêu rõ thực trạng chủ đầu tư quản lý nguồn vốn này, đánh giá kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác sử dụng; những yếu kém, hạn chế và kiến nghị.

VIII. VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020. Đánh giá tình hình lập, bổ sung, trình phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020 tại địa phương theo Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; và của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (trong đó nêu rõ tiến độ, thuận lợi, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân).

IX. VỀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TẠI CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIM. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng Điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định: số 2054/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 (Thừa - Thiên Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định), số 1355/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 (Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ninh), số 1400/QĐ-TTg ngày 18/8/2015 (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang).

B. YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHUNG

Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là Mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hóa, gia đình, thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa, thể dục thể thao vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa, thể dục thể thao. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, thể dục thể thao; cần chú ý đầy đủ yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Tăng tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật văn hóa, thể dục thể thao; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn chặt với phát triển du lịch bền vững; huy động mọi nguồn lực của xã hội để phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch phải chủ động, kịp thời, nhậy bén trong việc tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của xã hội; góp phần quan trọng vào thành tựu và phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác hội nhập kinh tế thế giới của đất nước, hoàn thành thắng lợi các Mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020; hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020, Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển Thdục ththao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

II. MỤC TIÊU CHUNG

Phát triển văn hóa và con người Việt nam theo hướng toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tquốc vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng gia đình no ấm, văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc. Phát triển sâu rộng thdục ththao quần chúng để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng tuổi thọ của người Việt Nam, nâng cao vị thế thể thao trong nước và quốc tế. Chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thdục ththao của vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiu số đtừng bước giảm sự chênh lệch về giữa các vùng miền và dân tộc trong cả nước. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và phát triển các sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới, nhất là tại các vùng du lịch trọng Điểm.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về phát triển Ngành và các lĩnh vực. Cần tập trung m tốt những định hướng phát triển của ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác phối hợp để triển khai thực hiện tt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị.

2. Tăng cường quản lý Nhà nước các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Tăng cường công tác đối ngoại, giao lưu khu vực và quốc tế về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đổi mới công tác, quy hoạch, kế hoạch và Điều chỉnh phát triển ngành, lĩnh vực theo cơ chế thị trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quy hoạch thống nhất trên phạm vi toàn Ngành.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa nước ta theo hướng phát huy các giá trị tốt đẹp và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới nhằm dần bắt kịp sự phát triển của thời đại. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tăng mức hưởng thụ văn hóa và đời sống cho đồng bào các dân tộc ít người; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

4. Chú trọng tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở; bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp trên cả nước, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Dân cường nước thịnh”, “Thể dục, thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc của con người”... Duy trì thể thao thành tích cao để thể thao Việt Nam luôn ổn định ở vị trí là một trong 03 quốc gia đứng đầu về thể thao ở khu vực và có thứ hạng từ 14 đến 12 của châu lục.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững; đẩy mạnh liên kết vùng, tỉnh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng tỷ lệ khách du lịch đến Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói giảm nghèo; góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống và bảo vệ an ninh, quốc phòng. Tăng cường chất lượng dịch vụ, xúc tiến du lịch mạnh mẽ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch, đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho du khách đi lại; xây dựng sản phẩm du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch để tạo Điều kiện đón khách du lịch trong nước và quốc tế nhằm phát triển du lịch bền vững.

7. Chú trọng hơn nữa công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; tập trung xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biu có ý nghĩa lớn ở Trung ương và địa phương; tập trung nguồn lực thông qua Chương trình Mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch để đầu tư hỗ trợ các địa phương nhằm hoàn thành các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện các Đề án chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới bao gồm: Đề án “Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật; chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật” (Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi... đi với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng” (Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 29/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (Nhà văn hóa, rạp chiếu phim, nhà triển lãm) từ 2012-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Triển khai thực hiện tốt các danh Mục dự án đầu tư văn hóa, thể thao 5 năm 2016-2020 ở các vùng kinh tế trọng Điểm, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ...

8. Tăng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để đẩy mạnh đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt là thiết chế văn hóa, ththao thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiu số, vùng biên giới, hải đảo.

9. Đy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể dục thể thao theo định hướng tại Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm Tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

10. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thdục ththao và du lịch; củng cố đội ngũ thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm.

11. Các địa phương có địa Điểm tiềm năng có thể trở thành Đô thị du lịch, Khu du lịch quốc gia, Điểm du lịch quốc gia trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn vốn xây dựng các Quy hoạch tổng thể theo quy định của Luật Du lịch năm 2005 để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt (theo hướng dn tại Biu 6 kèm theo Công văn này). Trong đó, cần lưu ý thực hiện đúng quy định về thtục, trình tự và các nội dung công việc liên quan đến lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch này theo Luật Du lịch năm 2005 và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

12. Căn cứ kết quả đánh giá tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2016, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển sự nghiệp Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017 phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của cả nước, địa phương và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 05 năm 2016-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, lưu ý chỉ đưa ra được các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của cả nước, địa phương và định hướng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 05 năm 2016-2020 (theo hướng dẫn tại Biu 1 kèm theo Công văn này).

IV. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017

1. Tuân thủ các quan Điểm, Mục tiêu, định hướng và giải pháp được đra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ cũng như các quy định của pháp luật.

2. Bám sát tình hình thực tế tại địa phương để đề xuất những nhiệm vụ phù hợp, có tính chất cấp bách, quan trọng, có tính khả thi cao và theo các Quy hoạch, Đề án và Kế hoạch dài hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, chỉ đề xuất những nhiệm vụ có tính phục vụ cộng đồng cao, có khả năng bố trí quỹ đất xây dựng, có khả năng cân đi ngân sách Nhà nước cũng như có khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư từ xã hội,

V. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

1. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017 phải được xây dựng tích cực, trên cơ sở quy định pháp luật về thu ngân sách, khnăng thực hiện năm 2016, dự báo các yếu tố thay đổi về năng lực sản xuất kinh doanh có tính đến tác động của quá trình hội nhập quốc tế. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, rà soát các Khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các Khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kim toán... (theo hướng dẫn tại Biểu 2 kèm theo Công văn này).

2. Về dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017

2.1. Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (bao gồm cả chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương, chi các nhiệm vụ đột xuất) trên cơ sở kiểm soát chi tiêu, Tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được duyệt. Trong đó, dự toán chi sự nghiệp cho lĩnh vực văn hóa đạt tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 phải thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định ca Chính phủ (theo hướng dẫn tại Biểu 2 kèm theo Công văn này).

2.2. Dự toán chi chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa, chương trình Mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch bố trí căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng Chương trình, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 (theo hướng dẫn tại Biu 4 và Biu 5 kèm theo Công văn này).

2.3. Đối với các Chương trình, Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thực hiện lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 theo đúng trình tự, quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự cần thiết, kém hiệu quả. Dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn vn ODA và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

2.4. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quyết toán; kiểm tra, xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng quy định; thực hiện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014; tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán đi với những tồn tại, sai phạm trong bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện và Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

2.5. Đối với kế hoạch đầu tư nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước tính toán xác định đủ các Khoản thu theo quy định của Luật Đầu tư công, trong đó lưu ý việc sử dụng nguồn thu từ bán tài sản phải lập kế hoạch đầu tư từ nguồn thu này.

C. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; sớm hoàn thiện các Quy hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch để làm căn cứ tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

2. Đề xuất các nhiệm vụ cần ưu tiên đầu tư cũng như thu hút các nguồn lực từ xã hội để xây dựng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng như: Trung tâm văn hóa thể thao ở làng, bản; Nhà văn hóa trung tâm, bảo tàng, thư viện, rạp hát, rạp chiếu bóng, tượng đài nghệ thuật, công viên, khu vui chơi giải trí; công trình thể thao cơ bản như sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu; phấn đấu trường học có thư viện, tủ sách giáo khoa dùng chung.

3. Nhằm thực hiện tốt các Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; trước mắt đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các Nghị định, văn bản thực hiện Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật sửa đi, bổ sung một số Điều của Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực Gia đình, Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch... Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, địa phương liên quan và tăng cường vai trò của các Hiệp hội, Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động văn hóa, ththao và du lịch.

D. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Các SVăn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kết hợp với những nội dung hướng dẫn chuyên ngành nêu trên để xây dựng Kế hoạch và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính của tỉnh, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 trước khi gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời hạn nộp Kế hoạch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính và Email: duclam2013@gmail.com) trước ngày 20/7/2016, để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Địa chỉ liên hệ: Ông Vũ Thế Đức, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch - Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại cđịnh: 043.9435343; ĐTDĐ: 0983.832.838.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Công văn hướng dẫn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các UBND t
nh, TP trc thuộc TƯ (để chỉ đạo các Sở có liên quan);
- Các Tổng cục, Văn phòng Bộ, Cục, Vụ trực thuộc;
- Lưu: VT, KHTC, ĐL.(230).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

BIỂU 1

BÁO CÁO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017
(Ban hành theo Công văn s: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH, THÀNH PHỐ ……………………..

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

6 tháng đầu năm 2016

Ước thực hiện cả năm 2016

Kế hoạch năm 2017

1

Chi NSNN cho ngành VHTTDL/tổng chi NSNN toàn tỉnh

%

 

 

 

2

Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa

%

 

 

 

3

Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa

%

 

 

 

4

Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa

%

 

 

 

5

Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa

%

 

 

 

6

Số Điểm vui chơi trẻ em được đầu tư

Điểm

 

 

 

7

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa

%

 

 

 

8

Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng

%

 

 

 

9

Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận

Di tích

 

 

 

10

Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên

%

 

 

 

11

Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao

%

 

 

 

 

Số vận động viên thành tích cao

VĐV

 

 

 

12

Bao gồm: - Cấp Kiện tướng

VĐV

 

 

 

 

- Cấp I

VĐV

 

 

 

13

Số vận động viên được tập trung đào tạo

VĐV

 

 

 

Trong đó: - Số vận động viên trẻ

VĐV

 

 

 

14

Số đoàn nghệ thuật công lập chuyển sang hoạt động tự chủ

Đoàn

 

 

 

15

Số huy chương đạt được

Huy chương

 

 

 

Trong đó: - Quốc tế (chính thức)

Huy chương

 

 

 

- Quốc gia

Huy chương

 

 

 

16

Số lượt người đến Bảo tàng

Lượt người/năm

 

 

 

17

Số lượt người đến Rạp hát

Lượt người/năm

 

 

 

18

Số lượt người xem phim

Lượt người/năm

 

 

 

19

Số buổi chiếu phim lưu động

Buổi

 

 

 

20

Tỷ lệ công trình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì phát triển/ tổng số được thống kê

%

 

 

 

21

Slượng di sản văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy

Dự án

 

 

 

22

Tổng số khách du lịch

Nghìn lượt

 

 

 

a, Trong đó: - Khách quốc tế đến

Nghìn lượt

 

 

 

- Khách nội địa

Nghìn lượt

 

 

 

b, Trong đó: + Khách đi trong ngày

Nghìn lượt

 

 

 

+ Khách có lưu trú

Nghìn lượt

 

 

 

23

Số khách sạn:

Khách sạn

 

 

 

- Số khách sạn từ 3 sao trở lên

Khách sạn

 

 

 

- Số khách sạn từ 3 sao trở xuống

Khách sạn

 

 

 

24

Tổng thu từ khách du lịch

Tỷ đồng

 

 

 

25

Đầu tư phát triển. Trong đó:

 

 

 

 

a, Sdự án:

Dự án

 

 

 

+ Đầu tư nước ngoài

Dự án

 

 

 

+ Đầu tư trong nước

Dự án

 

 

 

b, Vốn đầu tư:

Tỷ đồng

 

 

 

+ Vốn đầu tư nước ngoài

Tỷ đồng

 

 

 

+ Vốn đầu tư trong nước

Tỷ đồng

 

 

 

26

Đào tạo cán bộ. Trong đó:

Người

 

 

 

a, Slượng cán bộ, công chức, viên chức

Người

 

 

 

b, Cơ cấu, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

 

 

 

 

- Trình độ sau đại học

Người

 

 

 

- Trình độ đại học

Người

 

 

 

- Trình độ cao đẳng

Người

 

 

 

- Bồi dưỡng cán bộ

Người

 

 

 

27

Số đề tài nghiên cứu khoa học

Đ tài

 

 

 

Trong đó: - Số đề tài cấp tỉnh/thành phố

Đ tài

 

 

 

28

Tỷ lệ huy động các nguồn lực khác đầu tư cho ngành VHTTDL/GDP

%

 

 

 

29

Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình

 

 

 

 

a) Tại cấp tỉnh

 

 

 

 

- Số nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn/hỗ trợ

Người

 

 

 

- Số cơ sở tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình

Cơ sở

 

 

 

b) Tại cấp xã/phường

 

 

 

 

- Tỷ lệ xã/ phường có Ban chỉ đạo mô hình PCBLGĐ

%

 

 

 

- Tỷ lệ làng/bản có CLB Gia đình phát triển bền vững

%

 

 

 

- Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sng gia đình

%

 

 

 

- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình

%

 

 

 

- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch phòng chng BLGĐ

%

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 2

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
(Ban hành theo Công văn s: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH, THÀNH PHỐ…………………………..

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

D toán được giao năm 2016

Ước thc hin năm 2016

D toán năm 2017

A

Thu sự nghiệp

 

 

 

1.

Thu sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

 

 

 

2.

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

B

Tổng chi ngân sách

 

 

 

I

Chi sự nghiệp VHTTDL thuộc Sở

 

 

 

1.

Chi cho Văn hóa

 

 

 

1.1.

Sự nghiệp Di sản văn hóa

 

 

 

1.2.

Sự nghiệp Văn hóa cơ sở

 

 

 

1.3.

Sự nghiệp Điện ảnh

 

 

 

1.4.

Sự nghiệp Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

 

 

 

2.

Chi cho Gia đình

 

 

 

3.

Chi cho Thể dục thể thao

 

 

 

4.

Chi cho Du lịch

 

 

 

5.

Chi khác

 

 

 

II

Chi sự nghiệp VHTTDL cấp huyện

 

 

 

III

Chi sự nghiệp VHTThao cấp xã (phường, thị trấn)

 

 

 

IV

Quản lý hành chính

 

 

 

 

Cơ quan sở, trung tâm

 

 

 

V

Sự nghiệp kinh tế

 

 

 

 

Tài trợ chiếu phim vùng sâu, vùng xa

 

 

 

VI

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề

 

 

 

VII

Xây dựng cơ bản

 

 

 

VIII

Mua sắm tài sản cố định

 

 

 

IX

Thực hiện những dự án trọng Điểm trong Quy hoạch, Đề án đã được phê duyệt

 

 

 

1.

Tên Quyết định phê duyệt và tổng dự toán

 

 

 

2.

Bố trí từ nguồn ngân sách địa phương

 

 

 

3.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
(Ban hành theo Công văn s: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH/THÀNH PHỐ ………………………..

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên Dự án, công trình

Chủ đầu tư

SQĐ đầu tư

Thời gian KC-HT

Vn đầu tư được duyệt

Kế hoạch năm 2016

Thực hiện năm 2016

Tổng s

Trong đó Vốn NSTW hỗ tr

Tng số

Trong đó Vốn NSTW hỗ tr

Giải ngân từ khởi công đến 30/6/16

Giải ngân từ 01/01/16 đến 30/6/16

Ước thực hiện từ 01/01/16 đến 31/12/16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dự án hoàn thành trong năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dự án khởi công mới 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 4

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NĂM 2017
(Ban hành theo Công văn s: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH, THÀNH PHỐ …………………..

Đơn vị tính: Triệu đng

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN

Thực hiện năm 2016

Dự kiến năm 2017

TNG S

Chia ra

TNG S

Chia ra

Ngân sách Trung ương

Ngân sách ĐP

Vốn huy động khác

Ngân sách Trung ương

Ngân sách ĐP

Vốn huy động khác

Tổng s

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn ĐTPT

Vốn NSSN

Vốn ĐTPT

Vốn NSSN

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị các hạng Mục thiết yếu của các di sản văn hóa UNESCO, quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

D án: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

D án: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án đầu tư các dự án văn hóa quan trọng, cấp bách theo Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của TTCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

D án: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

D án: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án xây dựng công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

D án: ……………..……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

D án: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án đầu tư các hạng Mục thiết yếu ca Khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối theo Kết luận 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị và danh nhân văn hóa tiêu biu của dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Dự án:…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

D án: ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tênđóng dấu)

 

BIỂU 5

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH NĂM 2017
(Ban hành theo Công văn s: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH, THÀNH PHỐ …………………..

Đơn vị tính: Triệu đng

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN

Thực hiện năm 2016

Dự kiến năm 2017

TNG S

Chia ra

TỔNG S

Chia ra

Ngân sách Trung ương

Ngân sách ĐP

Vốn huy động khác

Ngân sách Trung ương

Ngân sách ĐP

Vốn huy đng khác

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn ĐTPT

Vốn NSSN

Vốn ĐTPT

Vốn NSSN

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng Đường từ trục chính đến Khu du lịch, Điểm du lịch quốc gia, địa bàn trọng Điểm phát triển du lịch vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

D án: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

D án: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án xây dựng đường trục chính, hệ thống xử lý chất thải trong khu, Điểm du lịch quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

D án: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

D án: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án kè hoặc nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch tại các Khu du lịch, Điểm du lịch quốc gia, địa bàn trọng Điểm phát triển du lịch vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

D án: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Dán: …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tênđóng dấu)

 

BIỂU 6

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Ban hành theo Công văn số: 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH/THÀNH PHỐ …………………..

Đơn vị tính: Triệu đng

TT

Nội dung

Cấp phê duyệt

Thời gian bắt đầu-kết thúc

Tổng dự toán được duyệt

Năm 2016

Kế hoch năm 2017

Ước thực hiện 06 tháng

Ước thực hiện cả năm

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dự án quy hoạch chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dự án quy hoạch triển khai mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2407/BVHTTDL-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 23/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC kế hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao dự toán ngân sách 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC kế hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao dự toán ngân sách 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2407/BVHTTDL-KHTC
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Lê Khánh Hải
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 23/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC kế hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao dự toán ngân sách 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2407/BVHTTDL-KHTC kế hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao dự toán ngân sách 2016

  • 23/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực