Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC năm 2016 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/LĐTBXH-KHTC
V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Vốn sự nghiệp)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2002 và công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016:

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ ngân sách nhà nưc năm 2016:

- Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2016 và các Quyết định Điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

- Các văn bản chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 về việc tăng cường chỉ đạo Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016;

- Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016;

- Các công văn hướng dẫn của Bộ: số 258/LĐTBXH-KHTC ngày 22/01/2016 về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; số 1178/LĐTBXH-KHTC ngày 11/4/2016 về sao gửi và yêu cầu thời hạn báo cáo theo công văn 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán NSNN 2016 trong những tháng còn lại đã được các cấp có thm quyền quyết định.

3. Tiến độ lập dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2016 đồng thời gửi thư theo địa chỉ mail: phongkh@molisa.gov.vn.

- Các đơn vị dự toán cấp II chủ động triển khai lập dự toán đối với các đơn vị cấp III trực thuộc đ đảm bảo yêu cầu về thời gian nêu trên.

Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp; vì vậy, đề nghị Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2017 đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ quy định.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ảnh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2420/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2420/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016

  • 29/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực