Công văn 2424/SGTVT-CTN

Công văn 2424/SGTVT-CTN năm 2014 về công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 2424/SGTVT-CTN 2014 thỏa thuận vị trí hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
S GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/SGTVT-CTN
Về công tác thỏa thuận vị trí, hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận huyện;
- Trung tâm ĐHCT Chống ngập nước thành phố;
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT Nông thôn;
- Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4.

 

Căn cứ Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn công tác thỏa thuận các công trình cấp thoát nước như sau:

I. Về thành phần hồ sơ thỏa thuận vị trí, hướng tuyến:

1. Công văn đề nghị thỏa thuận: nêu các tuyến đường trong phạm vi dự án; các dự án, chủ đầu tư có dự án liên quan trong khu vực thực hiện dự án; các cam kết, đề xuất khi thực hiện dự án; dự kiến thời gian thi công; số lượng bản vẽ trình thỏa thuận.

2. Thuyết minh: Thuyết minh phải thể hiện được các nội dung như: nêu rõ các vị trí đề nghị thỏa thuận thuộc dự án (trong đó bao gồm các vị trí được Sở Giao thông Vận tải phân cấp cho các Khu Quản lý giao thông đô thị và Ủy ban nhân dân các quận huyện quản lý), sự cần thiết đầu tư công trình, vùng phục vụ của công trình, phương án kết nối công trình mới với công trình hiện hữu, phương án lắp đặt, tính toán xác định đường kính công trình cấp thoát nước làm cơ sở đề xuất phương án chọn, tiến độ thực hiện dự án, hồ sơ thiết kế cho phần tái lập mặt đường căn cứ trên các số liệu khảo sát mô đun đàn hồi và kết cấu nền mặt đường hiện trạng.

3. Báo cáo khảo sát:

- Hồ sơ khảo sát phải rõ ràng, thể hiện đầy đủ các công trình hiện hữu và các dự án (hoặc công trình) có liên quan đang và sẽ thực hiện trong khu vực thuộc phạm vi công trình.

- Hồ sơ dò tìm công trình ngầm bằng máy dò tìm theo quy định (nếu cần thiết).

4. Bản vẽ:

- Bản vẽ mặt bằng: thể hiện đầy đủ, rõ ràng vị trí, khoảng cách và quy mô công trình dự kiến lắp đặt và các công trình hiện hữu khác (cấp nước, thoát nước, điện thoại,...).

- Bản vẽ trắc dọc: thể hiện đầy đủ và rõ ràng vị trí công trình dự kiến lắp đặt và các công trình hiện hữu khác.

- Bản vẽ mặt cắt: ngoài mặt cắt điển hình vị trí công trình dự kiến lắp đặt, khi có sự thay đổi vị trí công trình dự kiến lắp đặt, phải thể hiện mặt cắt trên bản vẽ tại vị trí này.

- Bản vẽ phải thể hiện được kết cấu tái lập công trình, phạm vi dự kiến chiếm dụng mặt đường phục vụ xây dựng công trình và phạm vi đề xuất tái lập mặt đường theo Quy định tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đĩa CD (có dán nhãn tên dự án và tên chủ đầu tư): bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

6. Các hồ sơ, pháp lý khác có liên quan.

II. Về thành phần hồ sơ thỏa thuận vị trí lắp đặt các hạng mục khác:

1. Trường hợp lắp đặt mới van chặn tuyến, lắp đặt van biên: thành phần hồ sơ tương tự như mục I bỏ bớt điểm I.3 về báo cáo khảo sát, chủ đầu tư tự thực hiện khảo sát cập nhật công trình ngầm tại vị trí lắp đặt, để đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

2. Trường hợp đấu nối ống và các thiết bị trên mạng lưới cấp nước (lắp đặt mới): thành phần hồ sơ tương tự như mục I bỏ bớt điểm I.3 về báo cáo khảo sát, chủ đầu tư tự thực hiện khảo sát cập nhật công trình ngầm tại vị trí lắp đặt để đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, chỉ phải sử dụng máy dò tìm công trình ngầm tại vị trí lắp đặt.

3. Trường hợp thay thế thiết bị hiện hữu trên mạng lưới cấp nước: thành phần hồ sơ tương tự mục I bỏ bớt phần thuyết minh I.2 và báo cáo khảo sát I.3.

4. Trường hợp lắp đặt thủy lượng kế, bít hủy, tái lập danh bộ: thành phần hồ sơ tương tự mục I bỏ bớt phần thuyết minh và khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng máy dò tìm.

III. Cách thức thực hiện:

1. Đối với các công tác thỏa thuận vị trí lắp đặt công trình cấp thoát nước, các công trình trên mạng lưới cấp nước thực hiện theo kế hoạch: các đơn vị cấp thoát nước báo cáo Sở Giao thông Vận tải định kỳ trước ngày 20 hằng tháng theo Bảng 1, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức mời các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trường, các đơn vị cấp thoát nước có trách nhiệm gửi hồ sơ cho các đơn vị dự họp. Qua nội dung buổi kiểm tra, các đơn vị cấp thoát nước hoàn chỉnh hồ sơ trước khi gửi Sở Giao thông Vận tải thỏa thuận. Thành phần hồ sơ thỏa thuận theo hướng dẫn như trên.

2. Đối với các công tác thỏa thuận lắp đặt thủy lượng kế và các công tác khác theo nhu cầu đột xuất của người dân: các đơn vị cấp nước gửi hồ sơ thỏa thuận cho Sở Giao thông Vận tải theo hướng dẫn nêu trên khi có nhu cầu của người dân.

IV. Về việc gia hạn thời gian thỏa thuận tuyến:

1. Khi có nhu cầu gia hạn, các chủ đầu tư cần có văn bản xin gia hạn trước thời điểm hết hạn tối thiểu 15 ngày, tránh việc phải khảo sát, cập nhật lại công trình ngầm do vị trí thỏa thuận có thể đã thỏa thuận cho dự án khác. Sở Giao thông Vận tải chỉ thực hiện việc gia hạn 1 lần với thời gian không quá 12 tháng.

2. Công văn đề nghị gia hạn phải nêu rõ lý do làm kéo dài dự án, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại, thời gian đề nghị gia hạn thêm đính kèm bảng tiến độ chi tiết các công việc còn lại và nêu rõ các điều chỉnh (nếu có).

3. Hồ sơ thỏa thuận tuyến trước đây.

V. Số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết và phòng ban giải quyết:

1. Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ.

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi phòng Quản lý Cấp thoát nước - Sở Giao thông Vận tải nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Phòng ban giải quyết: Phòng Quản lý cấp thoát nước - Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan xem xét, giải quyết.

V. Các lưu ý trong quá trình thực hiện:

1. Về vấn đề kiểm tra hiện trường:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thể sắp xếp tham dự buổi kiểm tra hiện trường có ý kiến gửi phòng Quản lý cấp thoát nước - Sở Giao thông Vận tải trong vòng 3 ngày làm việc, nếu không nhận được Sở Giao thông Vận tải xem như các đơn vị đó thống nhất với nội dung buổi kiểm tra.

- Lưu ý các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nội dung được yêu cầu trong thư mời kiểm tra hiện trường để buổi kiểm tra đạt kết quả, tránh kéo dài thời gian thỏa thuận.

- Biên bản kiểm tra hiện trường chỉ có giá trị trong việc giải quyết hồ sơ tại thời điểm kiểm tra, không thay thế công văn thỏa thuận.

- Đối với việc bít hủy, tái lập danh bộ: chỉ thực hiện tạm trong phạm vi lề đường, vỉa hè để tránh đào đường nhiều lần gây mất mỹ quan đô thị. Đối với thời gian bít hủy tạm và các vị trí vi phạm, tái phạm nhiều lần, đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề xuất phương án xử lý để Sở Giao thông Vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các đơn vị thực hiện dự án cấp thoát nước chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn các công trình ngầm hiện hữu, chủ động phối hợp thi công đồng bộ với các dự án liên quan.

4. Bản vẽ thỏa thuận phải bao gồm các bảng vẽ tổng thể và các bản vẽ chi tiết sao cho thể hiện được quy mô của dự án và các vị trí đề xuất lắp đặt cụ thể.

5. Đối với việc thỏa thuận lắp đặt các thiết bị mới trên mạng lưới cấp nước trong phạm vi hành lang đường bộ: các Công ty cấp nước phải thuyết minh rõ về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả của việc lắp đặt các thiết bị này.

6. Ủy ban nhân dân các quận huyện phải lấy ý kiến chuyên ngành cấp thoát nước của Sở Giao thông Vận tải khi thỏa thuận và cấp phép thi công các dự án cấp thoát nước nằm hoàn toàn trong phạm vi tuyến đường, vỉa hè, hẻm do Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý (công văn đề nghị góp ý phải nêu rõ các thông tin quy hoạch định hướng phát triển của khu vực để Sở Giao thông Vận tải có cơ sở xem xét).

7. Công văn này thay thế công văn số 12835/SGTVT-CTN ngày 03/9/2013 của Sở Giao thông Vận tải về hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ thỏa thuận vị trí tuyến ống cấp nước.

Sở Giao thông Vận tải thông báo các nội dung nêu trên, đề nghị các chủ đầu tư dự án cấp thoát nước nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân thành phố “để báo cáo”;
- Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức;
- Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành;
- Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định;
- Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân;
- Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn;
- Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè;
- Công ty TNHH MTV cấp nước Tân Hòa;
- Công ty TNHH MTV cấp nước Trung An;
- Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch;
- Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ;
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ Kỷ, PGĐ Cường);
- P.QLKTHTGTĐB, VP Sở, P.QLCTN;
- Lưu: VT, BV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Thế Kỷ

 

Bảng 1: Cung cấp thông tin về các công tác cấp thoát nước đang triển khai.

Tên Công ty:

Vùng phục vụ:

1. Đối với các dự án, công tác đang trong bước lập dự án đầu tư:

STT

Tên dự án và chủ đầu tư

Tuyến đường

Quận

Tên dự án liên quan và chủ đầu tư

Tiến độ phối hợp các dự án liên quan

Đã hoàn chỉnh hồ sơ

Mức độ của dự án

 

 

Quận, huyện quản lý

Khu QLGTĐT quản lý

 

 

 

 

Khẩn

Thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với các dự án, công tác đã hoàn thành bước lập dự án đầu tư:

STT

Tên dự án và chủ đầu tư

Quận

Tiến độ thực hiện tới thời điểm báo cáo

Dự kiến thời điểm hoàn thành dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: gửi Văn bản đến Sở Giao thông Vận tải và gửi mail đến địa chỉ [email protected] trước ngày 20 hằng tháng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2424/SGTVT-CTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2424/SGTVT-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2014
Ngày hiệu lực14/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2424/SGTVT-CTN 2014 thỏa thuận vị trí hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2424/SGTVT-CTN 2014 thỏa thuận vị trí hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2424/SGTVT-CTN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Kỷ
        Ngày ban hành14/04/2014
        Ngày hiệu lực14/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2424/SGTVT-CTN 2014 thỏa thuận vị trí hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2424/SGTVT-CTN 2014 thỏa thuận vị trí hướng tuyến lắp đặt công trình cấp thoát nước Hồ Chí Minh

            • 14/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực